Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

AKSİYON FELSEFESİ

A - Bilhassa Fransız filozofu Maurice Blondel'in «L'Action, 1893» adlı eserinde ortaya koydu­ğu, felsefî doktrin. Blondel bilhassa şu iki problem ile meşgul olmuştur: 1 - Düşüncenin aksiyonla olan münasebetleri nedir? Bunu, hayatın bir kritiğini ve pratiğin bir ilmini teşkil edecek şekilde araştırmak. 2 - İlim - İman ve felsefe - Din münasebetlerini, rasyonalizm kadar fideizmi de bir yana bırakacak tarzda, araştırmak.
Blondel'e göre, aksiyon (Action - Hareket), akt (Acte-Fiil)dan daha müşahhas olup kendisinde mündemiç olan bir ameliyenin prensibini, vasıtasını, realitede ise varlığın ve bilginin birliğini izah eder. Bu bakımdan aksiyonun, ihtiyar ile düşüncenin, rea­lite ile bilginin, ahlâkî şahıs ile küllî nizamın, ruhun derûnî hayatı ile beslendiği üstün kaynakların bir terkibini yapması gerekir. Bu mânâda Jouber «Allah'ı düşünmenin bir aksiyon olduğunu» söyler.
Blondel düşünce ve isteği, gerçekleştirme ol­madığı için, nâtamam olarak görüyor; bunun için aksiyonun, düşünce ve istek gibi İnsanî faaliyetin tamamını ifade ettiğini söylüyor. Ona göre düşün­cesiz aksiyon olamayacağından, bu manâdaki aksi­yonda düşünce, dahilî olarak mevcuttur (mündemiç­tir). Bir şey bizi kendimizden uzaklaştırır ve derûnî hayatımızdan dışarı çıkarırsa, bu aksiyondur.
Blondel'in düşüncesi, varlığa katılan bir dina­mizm ve kendiliğinden harekettir. Bundan dolayı ak­siyon, bu düşüncede, reelin bütün karmaşıklığıyla yaşanması ve «İstemenin, bilmenin ve varoluşun bir sentezi» olarak düşünülmüştür. Blondel, böylelikle istemekle yapabilmeği, hareket etmekle bilmeği, varlıkla düşüncenin tasdikine yönelmiş olan bir A n'- da birleştiriyor. Dolayısıyla o, varoluş probleminden önce, realite ile bilginin münasebetlerini tesbit edi­yor. Ona göre maddî realite, düşünen kimsenin gü­cünü sınırlayan yokluğun bir kategorisi değildir, ama o,     «Hareketli olup hareketini kabule müsaittir.»
Blondel, felsefî düşüncesini dine doğru çevirmiş ve tabiat-üstü ile akıl arasında bir uygunluk aramıştır. Çünkü ona göre, aksiyon tabiî düzende asla bitmez ve daima sonsuz bir cevaba doğru yürür. Hayatta ve tabiatta olaylar dünyasının üstüne çıka­cak bir imkân vardır. İşte bu imkân, hayatın ve ta­biatın hakikatim aydınlatacak ve bütün insanları ye­ni bir iman'da birleştirecektir. «Allah'a ulaşmak» arzusu da buradan doğar. Bunun için Blondel, determinizm ile hürriyet arasında bir uygunluk ve son­suzlukta bir birlik bulmağa çalışır.
Aksiyondan başlayan Blondel, hayat ve insan üzerindeki düşüncesini geliştirdi; müşahhasın ve mücerredin haklarını koruyarak düşüncesinde bir
varoluşçuluğa ve bir zihinciliğe doğru ilerledi. Felsefeyi, ilmi ve dini, geçerli olan küllî bir yapıda birleştirerek tecrübecilik ve idealizmden de tesirler aldı.
Blondel, aksiyon felsefesiyle aksiyonun içten gelen manevî özünü ortaya çıkarmış, onun maddî neticelerine değil, ihtiva ettiği mânevî değere ehemmiyet vermiştir.
Bu felsefenin özelliği bir «Kendini Aşma» felsefesi olmasıdır. Blondel'in aksiyonculuğu, metod ve muhteva itibariyle, Ogustenciliğin çağdaş gelişmeler ışığında canlandırılması olup, Saint Augustin'in fikirlerinin değişik tarzda devam ettirilmesi gayre­tidir.
B - Daha geniş ve farklı bir manâda; pragma­tizm, hümanizm, enstrümantalizm ve düşünceye, nazariyeye nisbetle aksiyon'un önce olduğunu ileri süren bütün doktrinlere de «Aksiyon felsefesi» adı ve­rilir.
Blondel'in felsefesini memleketimizde merhum Doç. Dr. Nurettin Topçu, temsil etmiş ve çıkardığı «Hareket = Aksiyon» dergisinde ve çeşitli kitapla­rındaki yazılarında bu felsefeden mülhem fikirler ileri sürmüştür.
(M. Blondel ve felsefesi hakkında «Les grands courants de la pensee Mondiale Contemporaine, C. V» de ve H. Z. Ül- ken'in müstakil «20. Asır Filozofları» eserinde genişçe bir inceleme mevcuttur.)
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.