Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

FELSEFE
(PHİLOSOPHİE)

  1. - Filozofun faaliyeti, Aristocu gelenekte, yahut ilme taalluk eden umumî fikirlerde ilmin eş anlamlısı (müteradifi) Lamarck'da olduğu gibi: «philosophie natureile», «philosophie Zoologique» (Tabiat Felsefesi, Hayvanat Felsefesi). Spencer bu manâda, «Felsefe, tam manâsıyla, birleşmiş, tevhid edilmiş bir bilgidir» der. Şu halde felsefe, 19. asra kadar rasyonal bilginin hey'et-i umumiyesi olarak kabul edilmiştir.
  2. - Günlük carî olan kullanılışında, filozof olarak yaşayan çeşitli hayat olaylarının tesirinde kalmayan ve insanlara tesir eden kimsenin tavrı, tarzı ve davranışı.
  3. - Hususiyle (Belli bir konuda aklî bir araş­tırma): Umumî insan ve âlem anlayışını konu edi­nen ve bu hususlarda son izaha ulaşmak isteyen araştırma. Bu manâda felsefe, ilimden ayrılır.

Felsefe eîüdlerin programı Psikolojiyi, Mantık ve İlimler Felsefesini, Ahlâk ve Sosyolojiyi, nihayet bilginin değeri yahut tenkit problemiyle Metafizik'i içine alır. Bununla birlikte felsefe, tecrübî ilimler ha­linde ayrılıp organize olmağa çalışan psikoloji, sosyoloji gibi disiplinlerden ayrılmağa başlamıştır. Ayrıca Yeni Mantık yahut Lojistik de, daha çok ma­tematik ilimlere bağlanan Hipotetik - dedüktif bir ilim olmuştur.
Bu sebeple felsefenin çeşitli devirlere ve zihni­yetlere göre muhtelif tarifleri de ortaya çıkmıştır. Bunlar
a - Sadece Metafizik'i veya kısımlarından birini nazar-ı itibara alan tarifler,
b - Metafizik ve psikolojiyi içine alan tarifler,
c - Psikoloji veya sadece bilgi nazariyesine hasredilmiş tarifler.
Bu manâda felsefe, bilgilerimizin prensiplerini araştırır ve onları tamamlayıcı bilgileri genelleştiren, onları küllî prensiplerden kaynaklandırılmış olarak sunan bir sistem olmaktadır. Bu sistem, bilgi naza- riyesi veya epistemolojidir. Rasyonalistler nazarın­da, ilim ve felsefe münasebetleri, yukarıdaki bilgiyi tamamlayıcı ve genelleştirici manâsıyla felsefe, te­mel mahiyette bir ehemmiyet taşır.
d - Hayatın manâsı hakkında Metafizik - Ahlâkî problemine hasredilmiş tarifler: Hususiyle: Aksiyon filozoflarında; ve ayrıca buhranın (bunalımın), saçmanın yaşanmış tecrübesinden hareket eden varoluşçu filozoflarda bu çeşit tariflere rastlanır.

  1. - Bir felsefe sistemi: Hususî bir felsefe sistemi (Aristo'nun, Kant'ın, Bergson'un felsefesi gibi); ister bir ferdin fikirlerindeki, ister her filozofun felsefesindeki tutumu, metodu ve gidişatındaki pren­siplerin hepsi olsun.
  2. - Açık felsefe (philosophie ouverte): F. Gonseth ve G. Bachelard'ın temsil ettiği anlayış. Bu doktrine göre, hiç bir tastik, kat'i olarak verilmiş olamaz, fakat tekrar gözden geçirme (Revisibilite) küllî prensibine tabi olarak kalır.

Tabiat Felsefesi (Philosophie de la Nature): Zihin felsefesinde Kant'tan sonrakilere karşı olarak:
a - İlk manâsında: Maddî realiteyi, prensip olarak fiziki konu alan disiplinlerin bütünü (Bu eski manâsı),
b - Felsefe (Philosophie) kelimesinin modern manâsında: Maddî varlıklara göre konulmuş olan metafizik problemleri ele alan felsefenin kısmı. Ayrıca Tabiat-üstü bir vahye müracaat etmeksizin tecrübe ve akla istinad eden düşünce şekli manâsına da gelir.
Bunlardan başka Aristo ve Descartes'de eşyanın ilk sebeplerini ve ilk prensiplerini konu edinen ilim manâsına gelir. Bu manâda felsefe metafizik ile birdir. Buna Aristo «İlk Felsefe», Fizik'e de «İkinci Felsefe» der.
Ayrıca «Genel Felsefe», «Popüler Felsefe», «Tarih Felsefesi», «Ahlâk Felsefesi» ve «Müsbet Felsefe» tarzında kullanışları ve çeşitleri mevcuttur.
Tarihî seyri içinde felsefe, eski Çin, Hind, İran ve Mısır düşüncesi bir yana bırakılırsa, ilmî araştırmalarla karışık olarak ortaya çıkmıştır. İlk naturalist Yunan filozoflarının temsil ettiği devirde olduğu gibi. Daha sonra çok değişik olan ve çeşitlilik arz eden seyrinden sonra asrımızda rasyonalizme aksülâmel olarak ortaya çıkan pragmatizm'de ve sez- gici bir tecrübe üzerine metafizik kuran Bergson'da ayrı ayrı manâlar kazanmıştır.
Bu hususta H. R. Atademir'in «Filozofla­ra Göre Felsefe, Konya, 1947» adlı eseri ile, Prof. N. Keklik'in «Felsefe, îst., 1978» adlı ki­tabı tavsiyeye şayandır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.