Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

KATOLİSİZM (CATHOLİCİSME - KATOLİK DOKTRİNİ)

1054 yılında Doğu ve Batı kilisesinin kesin olarak ayrılmasından beri var olan ve bilhassa Batı Avrupa ve Lâtin Amerika'da yayılmış bulunan bir Hıristiyanlık mezhebi. Katolik kelimesi, «Şamil, küllî, evrensel» gibi manâlara gelir ve âlem şumûl bir birliği ifade eder. Kilisenin bununla kastettiği, mevcûd olması, bütün an'aneleri muhafaza etmesi, bütün dinî olaylara şâmil bulunmasıdır. Bu yüzden Roma Katolik Kilisesi, ince felsefî sistemlerle Katolik îmanının hakikatim isbata çalışmış ve insanın, yalnız bu kilisenin papazlarının vereceği mukadderat sayesinde kurtulacağını ileri sürmüş ve başka kiliselerin birleştirme teşebbüslerine iştirak etmemiş­tir.
Roma Katolik kilisesinde iyi organize edilmiş bir hiyerarşi (Silsile-i meratip) mevcuttur. Papanın otoritesi kuvvetlidir. İncil'in ve kilisedeki cârî an'anelerin kaynağı ilâhî vahiydir. Bu kilise papazı Hz. İsa'nın vekili ve havarilerin reisi Petrus'un halifesi sayar.
Çocukları, aslî günahtan kurtarmak için Vaftiz'i benimseyen bu kilise Ruhul-Kudüs'ün babadan ve oğuldan yani Allah'dan ve Hz. İsa'dan sudûr şartıyla Teslis(Üçleme)'i kabul eder. Evli rahip kabul etmez. Meryem Ana'ya ibadete büyük önem verir. Lâtinliğe hizmeti de ön plânda bulundurur.
Katolik dünyasının merkezi Vatikan'dır. Bu kilise Aristo felsefesine istinad eden Tomizm'e dayanır. Bu cereyan Yeni Tomizm şeklinde devam ettirilmekte ve resmî felsefe olarak ilân edilmiş durumdadır. Katolik doktrini çeşitli teşekküllere ve teşkilâtlara, Katolik partilere, işçi sendikalarına, gençlik ve kadın kuruluşlarına, çeşitli okul ve üniversitelere, matbaa ve yayımevlerine sahiptir.
Tarihte görülen bütün Haçlı Seferleri'nin tertipcisi ve teşvikçisi Katolik kilisesidir. Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra, bu kilise, Türk İmpara­torluğunu yıkmak için yüzlerce plân hazırlamış ve bunları tatbike koymuştur. Her akamete uğrayan plânın arkasından bir yenisi hazırlanmıştır. Bu takrim ve imha plânlarının 100 tanesini toplayan Romanya'lı eski bir bakan Alexandre G. Djuvara «Türkiye'nin Taksimi İçin 100 Plân» (Cents Projets de Partage de la Turquie» adıyla 650 sayfalık Fransız­ca büyük bir kitap halinde yayımlamıştır. Bu kitabı eski Osmanlı mebusu Trablus'lu Emir Şekip Arslan arapçaya tercüme etmiş, «İslâm Âleminin Bugünkü Durumu - Hâzır al-Alem al-İslâmı» adlı 4 ciltlik ese­rinin içine koymuş ve baş tarafına da Osmanlı İmparatorluğunu Avrupa hücumlarına karşı müdafaa eden ve bunun zaruretine inanan geniş bir mukad­dime yazmış. Eserin 100 plân'a dair olan kısmı Ya- kup Üstün tarafından arapçadan dilimize çevrilmiş ve basılmıştır. (Ank., 1978)
Katolik kilisesi misyoner faaliyetlerinin de dai­ma merkezi olmuştur. İslâm âlemindeki teşkilâtlı, plânlı ve programlı faaliyetin esas merkezi Vati­kan'dır. Akif bu yüzden hocalara ve onların ataletine;
Misyonerler gece-gündüz çalışırken acaba Oturup vahy-i İlâhiyi mi bekler ulemâ?
beytiyle çatmıştır. Kilise, Batı emperyalizminin en büyük hazırlayıcısı ve destekçisi olmuştur.
(Bu hususta Bk.: Erol Kırşehirlioğlu, Tür­kiye'de Misyoner Faaliyetleri, İstanbul 1953; M. Halidi - O. Ferruh, İslâm Ülkelerinde Mis­yonerlik, İstanbul 1968; M. Sıbaî, Müsteşrik­ler ve Hedefi, İst., 1971).

Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.