Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

KOMÜNİZM (COMMUNİSME)

Kollektivizm yahut devlet sosyalizminin ikinci safhasını teşkil eden komünizm, mal ve mülkün ortaklığını yalnız üretim vasıtalarında değil, aynı zamanda bütün tüketim vasıtalarında ve eşyasında da zarurî gören İktisadî ve İçtimaî meslek. Artık Karl Marks'ın ve Engels'in «Bilimsel Sosyalizm»i bahis konusudur. Bu anlayış temelinde ontolojik ve mekanik materyalizme dayanır ve onun gibi ateisttir. İnsanı hayvandan bir kademe üstün bir varlık olarak gördüğü için, onun manevî ve ruhî hayatını nazarı itibara almaksızın bir istihsal vasıtası gibi muamele eder. Bu bakımdan onun nazarında dinin, ahlâkın, ruhun, insan hürriyet ve haysiyetinin hiç bir değeri yoktur. Hayalî fikir, sözde ilim, emperyalizm ve kurtuluş vadi olarak komünizm, çeşitli ve amansız propagandasıyla cazibesini muhafaza etmektedir. Bunun sebebi, onun ekonomik bir doktrin olmaktan çok politik ve pratik, tarihî bir proje olmasındandır. Plüton'dan başlayarak Fourrier'e kadar gelen safdil bir ilimciliğe dayanan komünizm K. Marx ve F. Engels tarafından 1848'de yayınlanan «Komünist Manifestosu» ile açık bir manâ kazandı. Komünizmin esas şartı, zenginliğin kalkması, bolluğun gerçekleşmesidir ki bu bir hayaldir.
Bugün çeşitli memleketlerdeki tatbikatında farklılıklar görülmekle birlikte, determinist, mekanist ve materyalist temellere dayanmakta, ihtilâlcilikte hepsi müşterektir. Bugün esas olarak iki çeşidi var: 1) Kapitalist cemiyetlerde ihtilâlci bir doktrin olarak üst yapıya ve idarecilere karşı mücadele eden şekli. Üretim vasıtalarının devletleştirilmesi ve işçi diktatörlüğünü hedef alır. 2) Tarihin Marksist ve Leninist anlayışı ve kollektivizmin bir basamağı olarak komünizm, sosyalizm tarafından gerçekleştirilen sosyal ve ekonomik bir değişimi ifade eden terimdir.
Komünizm Rönesans'tan sonra Kampanella, Thomas Morus gibi ütopistlerin eserlerinde müdafaa edilmiştir. Bizde 15. asırda Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin'in bazı fikirleri de malda ve ailede ortaklığı müdafaa eder. Fransız ihtilâli sırasında Babeuf ve arkadaşları tarafından, geliştirilmiş; Marks tarafından Hegel'in diyalektik metodu tatbik edilerek ve onun idealist felsefesi idealist muhtevasından boşaltılarak tarihî veya diyalektik materyalizm şekline sokulmuş; Marks ve Engels'in fikirleri Lenin tarafından daha da geliştirilerek Rusya'da tatbike konulmuştur. Lenin tarafından «Devlet ve İhtılâl»de geliştirilerek tatbik edilen komünizm daha çok ikinci çeşidi ihtiva etmektedir. Bu hareket aynı zamanda enternasyonalist bir hareket olup, din, milliyet ve ırk farklarını kabuletmez. Bu bakımdan Leninizm muasır ihtilâlci düşüncenin doktrinci temelini teşkil eder.
Komünizm ihtilâle gitmeden evvel cemiyette dil ve düşünceyi tahrip ederek Kavramlar anarşisi yaratır; din ve mülkiyet düşmanlığı yaparak müesseseleri yıpratır veya yıkar. Sahte dâhîleri, refah düşkünlerini, diplomalı cahilleri, moda düşkünlerini, vücudunu teşhir hastalığına kapılanları, kanun kaçaklarını, cânileri, sun'î ve tabiî gayri memnunları, işsizlik ve fakirliği tahrik eder, ortamı hazırlayınca ihtilâle gider.
Tarihî ve İçtimaî sebeblerin rolü ne olursa olsun, komünizmin ve komünist ihtilâlinin zuhurunu, Avrupa medeniyetinde Madde - Ruh muvazenesinin bozulması ve materyalizmin azgınlaşması neticesine bağlamak isabetli bir hüküm olur.
Komünizmin değişik şahıslar tarafından tatbiki neticesinde Leninizm, Stalinizm, Kruşçevizm, Maoizm ve Brejnevizm denen şekilleri ortaya çıkmıştır. Lenin'e göre, ihtilâlsiz işçi devleti kurulamaz. Devlet olduğu müddetçe hürriyet olmaz. Hürriyet olunca da devlet ortadan kalkar. Bunun için işçiye sınıf şuuru verip tam bir merkeziyetçilikle onları teşkilâtlandırmak lâzımdır.
Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.