Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

REALİZM NE DEMEK? (REALİSME - GERÇEKÇİLİK) :

İdealizmin
 zıddı olan realizm, mücerred manâda, gerçek olanın, gerçeği olduğu gibi kabul edenin, gerçeğe uygun olan karakteri demektir. Meselâ bir hükmün, bir analizin ve bir karanın gerçekliği (Realizmi) böyledir.
Doktrin olarak ise; realiteye zıt bir teorinin sırf bir fikir olarak nazar-ı itibara aldığı şeyi realite gibi ele alan yahut reelin idealden önce olduğunu tasdik eden her nazariyenin adı.
 Ontoloji'de, haricî âlemin mevcudiyeti probleminde (İdealizme zıt olarak) zihnin tasavvurlarından müstakil olarak bir realitenin varlığını kabul eden doktrin.
a - Haricî âlemin gerçekliğini kabul ettiği halde, safdil realizm gibi, duyuların bize o realiteyi tanıtmış olduğunu kabul etmeyen (Bu kritik realizmdir).
b - Hususiyle Kant'ta; dış âlemin, kendi olduğu tarzda değil (Numen), bizim anladığımız manâda (fenomen) bildiğimizi kabul eden doktrin (Bu kritik realizmdir).
c - Doğrudan Realizm: Buna göre haricî âiem sezgi ile vasıtasızca bilinir. Halbuki vasıtalı reaiizme göre bu bilgi duyuma dayanan bir akıl yürütmeyi gerekli görür. «Mutlaksın zihnî bir sezgi iie doğrudan kavranacağına inanç vardır.
d - Safdil (Naif) Realizm: Eşyanın, bizim kendisini idrak ettiğimiz gibi olduğuna inanmaktan; eşyaya, duyuların bize idrak ettirdiği bütün nitelikleri izafe etmekten ibaret tabiî bir davranıştır. Bura­da idrak varoian'ın bir işaretidir.

  1. - Fikirlerin mahiyeti probleminde; Umumî fikirlerin veya küllî kavramların, kendilerini kavrayan zihnin ve ferdî varlıkların dışında onlardan önce hakikî varlığını kabul eder. Eflâtun realizminin ideleri böyledir. Bu realizm «Küilîler»in «ilk numu­ne» şeklinde ezelî olarak var olduklarını, ferdî şeylerin onların geçici birer taklidi veya gölgesi olduğunu iddia eder. Bu manâda realizm, nominalizm, konseptualizmin ve fenomenlerin sadece reel varlığı olduğunu kabul eden fenomenizmin zıddıdır; fakat idealizmin eş anlamlısıdır. Bu bakımdan sırf realizm, idealizmdir, sırf nominalizm de ampirizmdir.

Düşünceden ve bilen zihinden müstakil olarak dış âlemin ve eşyanın varlığını iddia ettiği için de realizm, insan bilgisinin objektif kıymetini kabul eder. Dekart bilginin objektif kıymetini, Allah'ın ya­nılmaz, yanıltmaz ve sadık olmasında görür. Ona göre, biz eşyanın ve âlemin varlığını Allah varlığı ve bize önceden verdiği doğru ile biliriz. Bu sebeple âlemin ve varlıkların asılsız olması Allah'ın doğru­luk ve mükemmellik sıfatı ile kabil-i telif değildir. Leibniz de «Ezelî Ahenk» fikriyle idraklerimizin gerçekliğine delil bulur.
3- Estetik ve San'atta: Reeli, tabiatı, olayla­rın görünüşüne sadık bir şekilde, tam tamına, on­ları idealize etmeden ifade etmektir. Bu anlayış, hayattaki ve tabiattaki bütün çirkinlikleri, iğrenç taraf­ları aynen anlatmayı, bir fotoğraf sadakatiyle nak­letmeyi gaye edindiği için, meydana getirilen san'at eserinde (şiir, hikâye, roman, tiyatro eseri, heykel v.s.) her türlü suiistimale imkân vermiş; cemiyet ha­yatının titizlikle korunması gereken tarafları, ferdî hayatın, herkesçe bilinen ve yapılan tabiî çirkinlik­leri, ahlâkın bozulması, inançların yıkılması, örf ve âdetlerin sarsılması hususunda azamî derecede kullanılmıştır. Bizde de II. Meşrutiyet'ten bu yana bunun pek çok örneği görülmüş, cinsî sapıklıklar, çeşitli tasallutlar sosyalist realizm adına, san'at adı­na göklere çıkarılmıştır. İşte bu manâda realizm naturalizmin ta kendisidir. 
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.