Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

STÜRÜKTÜRALİZM NE DEMEK? (STURUCTURALİSME - BÜNYECİLİK)

Stürüktüralizm, form (Geştalt) teorisi ortaya çıkmadan önce ve fonksionalizm'e zıt olarak, şuur hallerinin tahliline hücum ediyordu. Günümüzde yapı (stürüktür)'nın dinamik karakterini ortaya koyan bu cereyanın, çeşitli şekilleri görülmüştür.

  1. - Felsefî ve İlmî anlayışta; Canlı varlık, ve hususiyle insan, parçaları müstakil olan, bunun için de bir bünye (yapı) meydana getiren bir bütündür.
  2. - Yukarıdaki anlayışa dayanarak, beşerî ilim­lerde, araştırmaların ve izahların bünyevî bir metod- la yapılmasını, ele alınan konunun böylece aydınlanmasını isteyen metodolojik anlayış.
  3. - Felsefî ve metafizik anlayış olarak da tabiat problemini veya kendisine dayanılan bünye (ya­pıverin ontolojik statüsünü çözmeğe çalışır ve bunların teşkil ettikleri yapıya müstakil bir realite izafe eder. Yapı (bütün), parçaları birbirine ve kendisine bağlı olan, fakat parçaların toplamından fazla bir şey teşkil eder.

Hususiyle Levi - Strauss'ın teorisine de bu isim verilir. Bu teoriye göre; Sosyal hareketler gibi insanın düşüncesi de onu icbar eden şuursuz yapılar (stürüktür) tarafından tayin edilmektedir. Bir başka manâda, dile ait yapılar, bize tesir ederler; mantıkî yapılar, bizsiz düşünür ve çalışır; akrabalık ya­pıları, ailevî hayatın temel şartlarını tayin ederler.
Stürüktüralizmin günümüzde Etnolojide en büyük temsilcisi, Levi - Strauss bu mesleğe ait fikirleri kendisine Freud'un ve Marks'ın eserlerinin ilham ettiğini söyler; bu bakımdan Stürüktüralizmin mane­vî babası olarak Marx ve Freud kabul edilmektedir. (Bk. R. Le Senne Int. â la Philosophie, 5. baskı, Pa­ris, 1967)
Levi - Strauss'a göre insan ilimleri ya Struktu- ralist olacaklar veya hiç olmayacaklardır. O, «Stü­rüktür» (Yapı, bünye)'ü, son derece çeşitli ve değiş­ken olan ve bizim saf olmayan verilerimizden ibaret terimler arasındaki sabit münasebetler yani kanun­lara bağlı ve istikrarlı karşılıklı bağlılıklar olarak ta­rif etmektedir. L. Strauss için, insanın dünyası, uy­gulanmış bir metod yardımıyle bir takım manâların açığa vurulması gereken sembolik bir sahadır. Bu metod da tecrübî realiteyi anlamağa yarayan mo­dellerin inşasından ibarettir. Bir model bazı şartları ihtiva ettiği zaman yapı (sturucture) ismine lâyık olur, ve her şey model ile aynîleşir. Stürüktüralizm,

  1. asrın sonu ile 20. asrın başlarında, bütün'ü esas alan «Geştalt teori»de kendini gösterir.

Bu cereyan edebî, İdarî ve kültürel hayata ait çeşitli problemleri kendi açısından izah ederek çeşit­li tesirler meydana getirmiştir. Stürüktüralizm'in baş­lıca temsilcileri şunlardır: Dilbilimde: Saussure, Ja- kobson; Etnolojide: Levi - Strauss; Psikanalizde: J. Lacon; Felsefede: M. Foucauid; Markscı teoride: L. Althusser'dir.
Şu halde Stürüktüralizm yapı'ya önem vermek­
te, bütünün parçaları değiştiği halde yapının sabit kaldığına inanmakta, bir objenin unsurlarından ve parçalarından önce, o objenin yapısının incelenmesi gerektiğini kabul etmekte ve bunun için ayrı bir rne- tod kullanmakta, yapı'nın dildeki yarini, dil'i b;r işa­retler sistemi olarak incelemektedir. Realitenin- ya­pısını kavramakta dili örnek almakta, dil örneğini insan davranışlarının her alanına yaymaktadır.
(Bu hususta, N. Hızır'ın «Felsefe Yazıları, 1976»da müstakil bir makale mevcuttur. Ayrı­ca, «Şavoir Modern La Philosophie ili, Paris, 1969» da 40 sayfalık bir inceleme vardır. Fran- çois Wahl'in «Qu'est - ce que ie Struckturalisme? La Philosophie, Paris, 1873» adlı eseri­ne de bakılabilir.)
Kaynak: Süleyman Hayri BOLAY, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ötüken yayınları, İstanbul, 1979

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.