Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BLACHÖRE, REGİS KİMDİR?

(1900-1973) Fransız şarkiyatçısı. 30 Haziran 1900'de Paris'in banliyölerinden Montrouge'da doğdu. On beş yaşında iken ailesiyle birlikte o zaman bir Fransız sömürgesi olan Fas'a yerleşti ve tahsil hayatına orada devam etti. Kazablanka Lyautey Fransız Lisesi'ni bi­tirdikten sonra Rabat'ta Mevlây Yûsuf Enstitüsü'nde belleticilik yapmaya baş­ladı (1921). Bu arada yüksek tahsilini de sürdüren Blachöre, Cezayir'de H. Massi ve E. Levi-Provençal'ın hocalık yaptığı Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1922). Bir yıl da W. Marçais'nin derslerine devam ettikten sonra Mevlây Yûsuf Enstitüsü'- ne Arapça hocası oldu (1924). 1929'da Fas Yüksek Araştırma Kurumu'na mü­dür olarak tayin edildi; bu işi 1935 yılı­na kadar yürüttü. Bu devrede Hesperis mecmuasının yayınına da yazıları ile yar­dım etti. 1932'de Paris ve Beyrut'ta Bib- liotheca Arabica serisinin VII. cildi ola­rak Extraits des principaux geograp- hes Arabes du M o yen Age adıyla ba­sılan ve Ortaçağ İslâm ve Arap coğrafya­cılarının eserlerini konu alan ünlü eseri­nin bazı parçalarını bu mecmuada yayım­ladı. 1935 yılında Paris'teki Ecole Natio- nale des Langues Orientales Vivantes'ın Arapça hocalığına tayin edildi. 1936'da doktor oldu. Doktorasına esas olan ça­lışmaları, IV. (X.) yüzyıl Arap şairlerinden Mütenebbî'nin şiirleri üzerindeki araş­tırması (Un poete arabe du guatrieme siecle de l'Hegire: Abu Tayyib al-Muta- nabbi, Paris 1935) ile Sâid el-Endelüsî'nin Tabakâtü'l-ümem adlı eserinin tercü­mesidir (Liure des Categories des ISations, Paris 1935). Mütenebbî, Blachâre'in uzun yıllarını vererek çeşitli yönleriyle incele­diği Arap şairlerinden biridir. Blachâre bu incelemelerde şairin yaşadığı devir ve çevrenin siyasî, fikrî ve sosyal yapısı­nı ortaya çıkarmaya çalışmıştır.
Blachöre 1942'de Ecole Pratique des Hautes Etudes'de Arap dili araştırmala­rı müdürü oldu. 1950'de Ecole Nationa- le des Langues Orientales Vivantes'taki görevinden ayrıldı ve Sorbonne Üniver­sitesi 'nde Ortaçağ Arap Dili ve Edebi­yatı Kürsüsü'nün başına getirildi. Paris Akademisi'ne bağlı olarak W. Marçais, L. Massignon ve M. Gaudefroy-Demom- beynos tarafından 1929 yılında kurulan Institut des Etudes Islamiques de l'Aca- dĞmie de Paris'in müdürlüğünü de ya­pan (1956-1965) Blachöre, LĞvi-Proven- çal'ın ölümü üzerine 1956-1962 yılları arasında Arabica1 nın yöneticiliğini yap­tı. Arap dili ve edebiyatı, İslâm ve Orta­doğu ile ilgili araştırmalar yapan çeşit­li kurumların da üyesi olan Blachöre 7 Ağustos 1973'te Paris'te öldü.
Eserleri. 1922 yılından ölümüne kadar devamlı yayın faaliyeti içinde bulunan ve en üretken şarkiyatçılardan biri ola­rak kabul edilen BlachĞre'in tam bir bib­liyografyasının, uzun yıllar yanında çalı­şan Madame Eve Paret tarafından Bul- letin d'Etudes Orientales için hazırlan- makta olduğunu Elissâeff yazmışsa da bu çalışmanın neşri kaydına bugüne ka­dar rastlanmamıştır. Birçok makalesin­den ve yukarıda işaret edilenlerden baş­ka başlıca eserleri şunlardır: 1. Le Coran, Traduction nouvelle (I-II, Paris 1949- 1950). Bu tercümede sûreler, daha önce G. Weil, Th. Nöldeke, V. Schvvally ve R. Bell gibi müsteşriklerin de yaptığı gibi üçü Mekke, biri de Medine dönemine ait olmak üzere risâletin kendilerince tes- bit ettikleri dört safhasına göre tertip edilmiştir. İslâm tebliğinin mahiyet ve şekliyle Hz. Peygamber'in dinî tecrübe­sinin tekâmül seyrinin esas alındığı ve her biri için çeşitli kriterlerin tesbit edil­diği bu safhalar ve sûrelerin buna göre tertibinde Kur'an'ın menşeini Hz. Pey­gambere dayandırma gayretini görme­mek mümkün değildir. Batı'da Kitâb-ı Mukaddes metinlerinin kritiğinde kulla­nılan bazı metotları Kur'ân-ı Kerîm met­nine tatbike çalışan Blachöre, sûrelerin tertibi konusunda esas aldığı kriterleri uygularken de çelişkilere düşmüştür. Garanik hadisesinde putlarla ilgili ola­rak söz konusu edilen cümleyi iki âyet halinde Necm sûresine dahil etmesi (Le Coran, Traduction nouuelle, I, 86) yanın­da sûrenin 19-25. âyetlerinde bu üç pu­ta ibadeti red konusunda tereddüt izle­ri bulunduğu ve mevcut Kur'an metnin­de tahminî bir düzeltme yapıldığı (Le Coran, s. 36); iki satırdan ibaret Asr sû­resinin önce iki âyetten ibaret olup üçün­cü âyetin sonradan nazil olduğu (Le Co­ran, Traduction nouuelle, 1, 16-17); Rah- mân sûresinin 46-60 ile 62-78. âyetle­rinin aynı meselenin iki ayrı varyantı ol­duğu. fakat Kur'an'ın cem'i sırasında ikisinden birini tercih edip diğerini bı­rakmaya cesaret edilemediğinden tek­rar pahasına yan yana bırakıldığı (a.g.e" II, 74); müslümanlara karşı en şiddetli düşmanlığı yahudi ve müşriklerin bes­lediği, sevgi bakımından en yakınlarının­sa hıristiyanlar olduğuna işaret eden âyetle (el-Mâide 5/82-83) ne yahudi ne hıristiyanların kendi dinlerine girmedik­çe müslümanlardan razı olmayacakları­na dair âyetin (el-Bakara 2/120) çelişti­ği, hıristiyanlara karşı bu tavır değişikli­ğinin ise Bizanslılar'a karşı Mûte'de uğ­ranılan yenilgiden kaynaklandığı (Le Co­ran. s. 55) vb. hususlardaki iddiaları ta­mamen keyfî yorum ve art niyetlere da­yanan Blachöre, Introduction au Coran adlı eserinin çeşitli yerlerinde (meselâ bk. s. 14-18, 188) gerek Hz. Peygamber zamanında gerekse daha sonra Kur'an metninin sıhhatli olarak muhafaza edil­mediği şeklinde gayri ciddi bir iddiayı da tekrarlamaktadır. M. Rodinson, Blac- höre'in Kur'an tarihi hakkındaki müta­laaları karşısında ihtiyatlı olmak gerekti­ğini belirttiği gibi (RH, s. 169-220) R. Cas- par da Blachöre'i tenkit etmiştir (Proc- he-Orient Chretien, XVIII, 20-21). Nitekim Blachöre tercümenin 1957'de yapılan yeni neşrinde tertibi Mushaf'taki aslî şekline çevirmiştir. Bazı kaynaklar, Blac- hĞre'in Kur'ân-ı Kerîm konusunda müs­takil bir çalışması olan ikinci eserini ter­cümenin birinci cildi kabul ederek Kur'an tercümesini üç cilt olarak tanıtırlar. 2. Introduction au Coran (Paris 1947, 1959). Kur'an'ın vahyi, yazılışı, mushaf haline getirilişi, kıraatleri ve tefsiri gibi konu­ları ele alan bir eser olup burada da bir önceki eserde işaret edilen ön yargı ve art niyet hâkimdir. 3. Le Coran (Paris 1966, 1969). İkinci eserin özeti mahiye­tinde olup Rıza Saâde tarafından Arap­ça'ya çevrilmiştir (el-Kur'ân, Beyrut 1974).
Le Probleme de Mahomet (Paris 1952). Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgilidir, s. Histoire de la Litterature Arabe, des origines â la ün du XVe siecle de J. C. Ortaçağ Arap edebiyatı ile ilgili çalış­malarının kitap haline getirilmiş şekli­dir. 125 (742) yılına kadar gelen üç bö­lümü 1952'de Paris'te basılmış olan bu eseri Dr. İbrâhim el-Keylânî Arapça'ya çevirmiştir (Dımaşk 1973-1974, 1404/1984). 6. Dictionnaire Arabe-Français-Anglais. Eski ve yeni metinlere dayanarak hazır­lanan bu sözlüğün ilk iki cildi (Paris 1967, 1970) Mustafa ChouĞmi ve Claude De- nizeau, III. ve IV. ciltleri ise (1976, 1985) bunlara ilâve olarak Ch. Pellat'ın iştira­kiyle neşredilmiş olup henüz tamamı ba- sılmamıştır. 7. La Grammaire de IAra- be classique (1937). M. Gaudefrey-De- mombynes'le birlikte modern lengüis­tik metodolojisine göre hazırlanan bu önemli kitap daha sonra gözden geçiri­lerek yeniden basılmıştır (1952, 1960).
BİBLİYOGRAFYA:
R. Blachöre, Le Coran, Traduction nouuelle, Paris 1949-50, I, 16-17, 86; II, 74; a.mlf., tntro- duction au Coran, Paris 1959, s. 14-18, 188; a.mlf., Le Coran, Paris 1969, s. 36, 55; Necîb Akîkî, el-Müsteşrikün, Beyrut 1984, 1, 309-312; Bedevî, Meusü'âtu l-müsteşrikin, s. 82; M. Ro­dinson, "Bilan des etudes mohammadiennes", RH, sy. 229 (1963), s. 169-220; R. Caspar, "La foi selon le Coran", Proche-Orient ChrĞtien, XVIII, Jerusalem 1968, s. 20-21; "Mort de Re­gis Blachere", MIDEO, XII (1974), s. 314-315; P. Courcelle, "Allocution â l'occasion de la mort de M. Regis Blachere", CRAIBL (1973), s. 413- 415; David Cohen, "Regis Blachere (1900- 1973)", JA, sy. 262 (1974), s. 1-10; Nikita Elis- sĞeff, "Regis Blachere (1900-1973)", Arabica, XXII/1, Leiden 1975, s. 1-5; H. Laoust. "Notice sur la vie et les travaux de M. Regis Blache­re", CRAIBL (1977), s. 561-576.
HİDÂYET NUHOĞLU
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.