Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BLOCHET, GABRİEL- JOSEPH EDGARD KİMDİR?

(1870-1937) Fransız şarkiyatçısı. 12 Aralık 1870'te Bourges'te doğdu. İyi bir öğrenim gördü. Ecole des Lan­gues Orientales'de Arapça, Farsça, Türk­çe ve Hintçe öğrendi. Daha sonra Ecole Pratique des Hautes Etudes'ü bitirdi. 1895'te Bibliothöque Nationale'in yaz­malar bölümünde göreve başladı. Bü­tün meslekî hayatı önemli kataloglar ha­zırladığı bu kütüphanede geçti. 1928'de LĞgion d'Honneur nişanı aldı. 1929'da müdür yardımcısı oldu. 1935'te emekliye ayrıldı ve 5 Eylül 1937'de Paris'te öldü.
Fransa'da XX. yüzyılın başında yetişen değerli şarkiyatçılar nesli içinde müstes­na bir yere sahip olan Blochet'nin aka­demik kariyerde değil kütüphanecilik ko­lunda ilerlediği görülmektedir. Kıymetli notları ile pek çok Doğu eserini zengin­leştiren tanınmış araştırmacı Charles Scheffer'in evrakı üzerinde çalıştı ve onun İran kültürüne ait yazmalarının katolo- gunu henüz otuz yaşında iken yaptı (Ca- talogue des manuscrits persans de la Col- lectiorı Scheffer, Paris 1900). Revue de l'Orient Chıetien adlı dergide vesika neşretti ve Türk âlemine dair bazı ori­jinal makaleler de kaleme aldıktan son­ra katalog çalışmalarını hızlandırdı. Bib- liothĞque Nationale de bulunan Doğu yazmaları kataloglarının hazırlanmasın­da büyük emeği geçti ve Türkçe yazma­lar katalogu (Catalogue des manuscrits turcs)1932-1933 yıllarında iki cilt ha­linde yayımlandı. İlim dünyasında olağan üstü bir etki yapan bu katalog sayesin­de Türk tarih, iktisat, kültür, edebiyat ve felsefesine ait ana kaynaklar ortaya çıktı ve bu alandaki yayınlar hız kazandı. Arap yazmaları 1925'te (Catalogue des manuscrits arabes provenant des nouvelles acquisitions [1884-1924]), İran yazma­ları ise (Catalogue de manuscrits persans) dört cilt halinde 1905-1934 yılları ara­sında neşredildi. İlmî yönleri ağır basan bu düzenlemelerden başka özellikle sa­nat tarihçilerinin faydalandıkları minya- türlü yazmaların ilk düzenlemelerinden birini de Blochet başarmıştır (Les enlu- minures des manuscrits orientaux Turcs, Arabes, Persans, Paris 1926; Les Peintures des manuscrits orientaux de la Bibliotheque Nationale, Paris 1914-20).
Ana kaynaklara da inmeyi aynı başarı ile sürdüren Blochet Reşîdüddin'in Câ- micu't-tevârîh"m\r\ birinci cildinin ikinci cüzünü dipnot ve açıklamalarla neşretti (Leiden 1329/1911); ayrıca Reşîdüddin ile Câmi^u't-tevârîh'e ve Moğol tari­hiyle kaynaklarına dair Introduction d l'Histoire des Mongols de Rachided- din'i (Leyde-Londres 1910) yazdı. Mak- rizrnin Kitâbü's-Sülük fî ma crifeti dü- veli'l-mülûk'ünü tarihî ve coğrafî not­larla Fransızca'ya tercüme etti (Histoire de l'Egypte de Makrizi, Paris 1908) İbnü'l- Adîm'in Zübdetül-haleb'mn bazı bö­lümlerini de çeviren Blochet ("L'Histoire d'Alep de Kamâladdin", Revue de l'Orient latin, Paris 1896, s. 509-565; |1897|, s. 146- 235; |1898|, s. 37-107; 118991, s. 1-49), Mu- faddal b. Ebü'l-Fezâil'in en-Nehcü's-se- dîd ve'd-dürrü'l-Ferîd fîmâ bacde Tâ­rihi İbni'l-cAmîd adlı eserini Fransızca tercümesiyle birlikte neşretti ("Histoire de Sultans Mamlouks", Patrologia Orien- talis, XII |1919|, s. 345-550; XIV 11920], s. 375-672; XX |1929|, s. 1-270).
Blochet, İtalyan şairi Dante Alighieri'- nin, İlâhî Komedya (La Divina Comme- dia) adlı eserinde geniş ölçüde İslâm fel­sefesinden faydalandığını ortaya koyduy­sa da (Sources musulmans de la Divine Comedie, Paris 1901) bu çalışması pek rağ­bet görmedi; bununla beraber fikirleri, bu konuda yazdığı eserle yankılar uyan­dıran Asin Palacios üzerinde tesir bıraktı.
BİBLİYOGRAFYA:
Neclb el-Akîki, el-Müsteşrikün, Beyrut 1984, 244-245; Abdülkerîm Cerbezedâr, Makâlât-ı cAllâme Kazvinı, Tahran 1983, II, 440-451; Rı­za Nur, "Edgard Blochet", Revue de Turcologie, III/2, Alexandrie 1938, s. 320-324; A. Berthier, "Ancient fond de manuscrits turcs de Bib- liotheque Nationale de Paris", Bulletin de la Bibliotheque Nationale, sy. 2 (1981), s. 78-95 (tercümesi: R. Yınanç, Tarih Araştırmaları Der­gisi, XIV/25 11981-82], s. 365-379); Francis Rich- ard, "Blochet", Elr., IV, 313-314.
MAHMUT H. ŞAKİROĞLU
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.