Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BLUNT, WİLFRİD SCAWEN KİMDİR?

(1840-1922) Büyük Britanya İmparatorluğu'na karşı müslüman sömürgelerin kurtuluş hareketlerini destekleyen
İngiliz siyaset adamı ve şair.
İngiltere'nin Sussex bölgesinde doğ­du. 1842'de babasını, 1853'te annesini kaybetti. 1857'de teyzesi onu memuri­yet imtihanlarına hazırlanması için Lond­ra'ya götürdü. 1858'de Fransızca'sını iler­letmesi için devlet tarafından Fransa'ya gönderildi. Dönüşünde diplomatik servis imtihanlarını kazandı ve ataşe olarak tayini yapıldı. Bir buçuk yıl Atina'da kal­dı; hastalanınca Frankfurt'a tayin edil­di. Yeni görevine giderken İstanbul'a uğ­radı ve burada birkaç hafta kalarak Do­ğu ile ilk temasını kurmuş oldu. Bundan sonra görevi dolayısıyla 1869 yılına ka­dar Madrid, Paris, Buenos Aires ve Bern'­de diplomat olarak bulundu. 1869'un sonlarında ünlü şair Lord Byron'un to­runu Lady Anne Noel ile evlendi; iki ay sonra da memurluktan istifa etti. Karı­sıyla çıktığı Doğu Akdeniz ve Anadolu seyahati sırasında İstanbul'da iken za- türreye yakalandı ve burada bir süre te­davi gördü. Bu arada Songs and Son- nets by Proteus adlı şiir kitabı yayım­landı (London 1875). Bu tarihten sonra­ki on dört yılını siyasî çalışmalarla ve bu amaç için yaptığı seyahatlerle geçirdi. 1875-1879 arasında Mısır, Arabistan ve Hindistan'daki incelemeleri onun İngil­tere'nin Doğu politikası hakkında ve sö­mürgeci idarelerin yerli halklara uygu­ladıkları baskılar konusunda bilinçlen­mesini sağladı. 1881 de Cidde'de İslâm düşüncesini yakından tanıma fırsat bul­du. Kahire yakınlarında, içinde o bölgenin önemli bir şahsiyeti olan Şeyh Ubeyd'in kabrinin de bulunduğu on beş dönüm­lük bir araziyi satın aldı. Burada bir Arap gibi giyinerek ve Arapça konuşarak ya­şamaya başladı ve büyük bir saygınlık kazanarak kabileler arasında çıkan çe­şitli ihtilâflarda arabuluculuk yaptı. İn­giltere'ye her gidişinde Mısır milliyetçi­liğini savundu ve bu sırada The Future of İslam adlı önemli kitabını yayımladı (London 1882). 1883'te Kahire'de İngiliz işgaline karşı Mısır halkının yanında yer aldı; ancak izinsiz olarak hapishaneleri ziyaret etmesi ve açıkça Mısırlılar'ı des­teklemesi üzerine zamanın İngiliz Baş­bakanı Salisbury'nin emriyle üç yıl Mı­sır'a girmesi yasaklandı.
1885'te Londra'da Hindistan'daki İn­giliz idaresinin baskı ve adaletsizlikleri­ni anlattığı ve bağımsız Hindistan hükü­meti tezini savunduğu Ideas About In- dia adlı kitabını yayımladı. Aynı yılı ta­kip eden seçimlerde parlamentoya gir­mek için İrlanda'dan aday olduysa da başarı kazanamadı. 1887'de bir miting­de yaptığı konuşmadan ötürü tutuklan­dı ve iki ay hapis yattı. 1889'dan sonra, bütün siyasî fikirlerine katılmamakla be­raber İngiltere'nin Ortadoğu ve Hindis­tan'daki politikasına karşı çıkan ve ku­sursuz Arapça'sıyla Mısır'daki yerli hal­ka kendini sevdiren eşiyle birlikte dü­zenli biçimde yazları Londra'da, kışla­rı Kahire Şeyh Ubeyd'deki çiftliklerinde geçirmeye başladılar. Karısı Lady Anne 1917'de Mısır'da, kendisi de 1922'de İn­giltere'de öldü. Vasiyeti üzerine dinî me­rasim yapılmaksızın Sussex'de Nevvbuil- dings Wood'a gömüldü.
Ortadoğu, Hindistan ve Türkiye'de se­yahatler yapan ve incelemelerde bulu­nan Blunt, İslâm dünyasının o günkü me­seleleri üzerine sadece eser vermekle kalmayıp Batı emperyalizmine karşı müs- lüman milletlerin yanında yer alarak ba­ğımsızlık mücadelelerinde onları fiilen destekledi. Çalışmalarıyla Hindistan müs- lümanlarınm takdir ve desteğini kazan­dı. Mısır'da Urâbî Paşa, Muhammed Ab- duh ve Hidiv Abbas Hilmi gibi zamanın önemli şahsiyetleriyle dostluk kurdu. Os­manlI hâkimiyetine de karşıydı; bu yön­deki düşünceleriyle Arap milliyetçileri ve Abdurrahman el-Kevâkibî üzerinde etkili oldu. Blunt aynı zamanda Osmanlı hilâfetine de karşıydı. Ona göre İslâm dünyasındaki durgunluk ve gerileme­den öncelikle OsmanlIlar sorumlu idiler. Bu durumda her şeyden önce Arap top­rakları Osmanlı idaresinden ayrılmalı ve hilâfet de Mekke veya Kahire'ye nakle- dilmeliydi. Blunt'ın hilâfet hakkındaki görüşleri açık bir şekilde kendi Katolik yetişme tarzının izlerini taşımaktadır. Zira Blunt'ın tahayyül ettiği halife bir çeşit mânevî lider, yani Katolik âlemin­deki papa gibidir. Önce Kahire'de ve ni­haî olarak Mekke'de oturacak olan bu halife siyasî bir kimlik ve otoriteye sa­hip olmayacaktır. Halifenin güvenliği ise dünyada en fazla müslüman tebaaya sa­hip olan İngiltere tarafından sağlana­caktır. Ancak Blunt bu konuda İngilte­re'de yoğun faaliyet ve kulislerde bu­lunmasına rağmen İngiliz hükümetinin güvenini ve desteğini kazanamadı ve fi­kirleri itibar görmedi.
Blunt'ın yukarıda zikredilenlerden baş­ka diğer eserleri şunlardır: A New Pilgrimage (London 1889); Griselda (Lon­don 1893); Satan Absolved (London- New York 1899); In Vincilus (London 1899); The Secret History of the English Occupation ofEgypf (London 1907, 1969); India Under Ripon (London 1909); Gor- don at Khartoum (London 1911); The Land W ar in Ireland (London 1912); My Diaries (I-II, London 1919-1920); The Poetical Works A Complete Edition (London 1914; New York 1923). Ayrıca eşi Lady Anne'ın da gözlemlerini ve seyahat intibalarını dile getirdiği The Bedauin Tribes of the Euphrates (I-Il, London 1879) ve A Pilgrimage to Nejd (I-II, Lon­don 1881) adlı iki eseri bulunmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA;
British Authors of Nineteenth Century, New York 1936, s. 61; Edvvard W. Said, Orientalism, London 1978, s. 195-237; Necîb el-Akikî, el- Müsteşriktin, Kahire 1980, 11, 66; A. Hourani, Europe and the Midle East, California 1980, s. 86-104; E. Longford, A Pilgrimage of Passion. The Life of Wilfrid Scaıven Blunt, London 1982; P. G. Elgood, "Blunt, Wilfrid Scawen", Dictionary of National Biography, Oxford 1966, 84-86; S. G. Haim, "Blunt and al-Kawâki- bı", OM, XXXV/3 (1955), s. 132-143; "Blunt, Wilfrid Scawen", EBr., III, 819.
KEMAL KAHRAMAN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.