Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BOLAK, MEHMET VEHBİ KİMDİR?

(1882-1958) Türk siyaset adamı. 18 Mayıs 1882'de Balıkesir'de doğdu. Balıkesir ileri gelenlerinden müderris Abacılar Kethüdâsızâde Hacı Yahyâ Fev­zi Nef'î Efendi'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir Rüşdiyesi ile Bursa İdâdîsi'nde yaptı. Ayrıca Bursa'da Dâ- rütta'lîm-i Harîr'i bitirdi. Temmuz 1906 - da Mekteb-i Mülkiyye'den mezun oldu. Bir süre Balıkesir ilköğretim müfettişli­ğinde görevlendirildi; Gönen, Burhani­ye, Karacabey, Balya kazaları kaymakam vekilliklerinde bulundu. II. Meşrutiyetin ilânından sonra üçüncü sınıf kaymakam­lığa terfi ettirilerek Eylül 1908'de Der­sim sancağına bağlı Nâzımiye kazası kaymakamlığına tayin edildi. Burada üç ay kaldıktan sonra Türk beyleriyle Er- meniler arasında çıkan anlaşmazlığı ya­tıştırmak üzere Pertek'e nakledildi. Per­tek kaymakamı iken 18 Nisan 1912'de yapılan seçimlerde Karesi sancağı me­busluğuna seçilerek Osmanlı Meclis-i Meb'üsam'na girdi. Balkan Savaşı dola­yısıyla meclisin feshi üzerine (4 Temmuz 1912) Balıkesir'e döndü ve burada Bal­kan Savaşı için kurulmuş olan Müdâfaa-i Milliyye Cemiyeti'nde çalıştı. Savaşın so­na ermesi üzerine tekrar idare mesle­ğine döndü ve Nisan 1913'te Eskişehir kaymakamı oldu. Bu görevde iken Os­manlI Meclis-i Meb'üsam'na ikinci defa Karesi mebusu seçildi (Mayıs 1914). Ni­san 1918'de mebusluktan ayrılarak Af- yonkarahisar müstakil sancağı muta­sarrıflığına tayin edildi. Mütareke üzeri­ne Aralık 1918'de Çatalca müstakil mu­tasarrıflığına nakledildi. Yunan askerî işgali altında bulunan Çatalca'da BabIâ­li'den hiçbir tâlimat almaksızın Yunanlılar'ı bütün memleket işlerinden uzak­laştırmayı başardı. Şubat 1919'da Da- mad Ferid Paşa hükümeti tarafından Çatalca mutasarrıflığından azledilince tekrar Balıkesir'e döndü.
Yunanlılar'ın İzmir'i işgallerinden bir gün sonra 16 Mayıs 1919 günü Balıke­sir'de de kurulan Redd-i İlhak Cemiye- ti'ne katıldı. Alınan karar üzerine İzmir Şimâlî Cepheleri Hey'et-i Merkeziyyesi reisliğine seçildi. Bu görevi 30 Haziran 1920'de Balıkesir'in işgaline kadar sür­dü. Aynı vazifede bulunurken 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Mec- lisi'ne Karesi mebusu olarak seçilmişse de cepheyi ve Kuvâ-yi Milliyye reisliğini bırakamadığı için meclise ancak 30 Ha- ziran'da katılabildi. Mareşal Fevzi Çak­mak başkanlığındaki İcra Vekilleri Heye- ti'nde 20 Kasım 1921'den 5 Kasım 1922 - ye kadar Maarif vekilliği yaptı; ayrıca kı­sa sürelerle Dahiliye vekilliğiyle Maliye vekilliğinde de bulundu.
Eskişehir bozgunu üzerine Sakarya Harbi'nde cepheye gönderilen "hey'et-i nâsiha'yı teşkil eden on dört kişilik me­bus heyetinde yer aldığı gibi Çerkez Et- hem'e gönderilen nasihat heyetinde de bulundu. 1923'te İzmir'de toplanan ilk Millî İktisat Şûrasfna Balıkesir çiftçileri­ni temsilen katıldı. Ağustos 1923'te ya­pılan seçimlerde Balıkesir mebusluğu­nu yine muhafaza etti. Bu dönemde mec­lisçe seçilen ve danıştay vazifesini gören heyetin reisliğini de yaptı. Dönem sonun­da mebusluktan ayrıldı ve bir daha po­litikaya karışmadı. Hayatının son yılların­da Balıkesir Necati Bey Öğretmen Oku- lu'nda din dersleri okuttu. 6 Nisan 1958 günü İstanbul'da vefat etti.

  1. Büyük Millet Meclisi'nde muhafaza­kâr grubu temsil etmekle beraber bü­tün milletvekillerinin saygı gösterdiği Vehbi Bey güçlü ve inandırıcı bir hitabe­te sahipti.

BİBLİYOGRAFYA :
Mehmed Vehbi Bolak, "Millî Mücadele'de Balıkesir", Balıkesir Postası, Balıkesir, 14-23 Nisan 1950; Türkiye Büyük Millet Meclisi Sicil Ar­şivi, Dosya nr. 225; Balıkesir ve Alaşehir Kongre­leri ve Hacim Muhittin Çarıklının Kuvâ-yı Mil­liye Hatıraları (1919-1920), Ankara 1967, s. 68-70; Mücellidoğlu Ali Çankaya. Yeni Mülkiye Târihi ve Mülkiyeliler, Ankara 1968-69, III, 983; Samed Ağaoğlu, Kuvâyi Milliye Ruhu, İstanbul 1973, s. 276; Mücteba İlgürel, "Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti ve Kongreleri", Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, İstanbul 1973, s. 35-56; A. Aydın Bolak, "Balıkesir'de Kuvâ-yi Milliye Çalışmaları", Millî Mücadelede Balıkesir, İs­tanbul 1986, s. 53-157; Fethi Tevetoğlu, "Tür­kiye Maârif Nâzırları", Hayat Tarih Mecmuası, sy. 9-10, İstanbul 1975, s. 102-104.
AYDIN BOLAK
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.