Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BON, OTTAVİANO KİMDİR?

(ö. 1623) Osmanlı sarayı hakkında yazılmış ilk eserin sahibi olan Venedikli diplomat.
Soylu bir aileden olan Ottaviano Bon 7 Şubat 1552'de Venedik'te dünyaya gel­di. Başlangıçta yazı hayatına atılmak istediği halde kendini ailenin ticaret işle­rine vermek zorunda kaldı. 1576'da ba­basının ölümü üzerine işleri kardeşine bırakarak Padova Üniversitesi'nde fel­sefe ve hukuk derslerine devam etme­ye başladı. 1577'de Venedik senatosu­na seçildi. 1601 yılı Temmuz ayında Na­poli ile Sicilya'nın Akdeniz'de sürdürdük­leri korsanlık hareketleri yüzünden do­ğan anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmak üzere İspanya sarayına gönderildiyse de başarılı olamadı ve 1602'de ülkesine dön­dü. 19 Nisan 1604'te Giovanni Moceni- go ile birlikte Venedik elçisi (balyos) ola­rak İstanbul'a gönderildi; başlıca görevi Avusturya'nın rekabetini ve isteklerini önlemek, bunun yanında da Venedik hü­kümetinin Adriyatik sularındaki hak id­dialarını duyurmaktı. Venedik Cumhu­riyeti'nin ticaret imtiyazlarını yenileyen 1013 (1604-1605) tarihli berat Bon ta­rafından imzalanarak alındığı gibi 1014 (1605-1606) yılında Venedik Cumhuri­yeti ile Osmanlı Devleti arasındaki kapi­tülasyonları yenileyen antlaşma da yine onunla G. Mocenigo tarafından imza­landı.
Bon 1609 yılında İstanbul'dan Vene- dik'e döndü ve tekrar senato üyesi se­çildi. 1611 de Venedik Cumhuriyeti ge­nel müfettişi ve başsavcısı (enkizitör) ol­du. 1616 yılında fevkalâde elçi sıfatı ile Fransa'ya gönderildi. Ancak bu görevi Venedik'teki iç çekişmeler, şahsî kıskanç­lıklar ve bir taraftan Savoia ile Venedik, diğer taraftan Avusturya ile İspanya ara­sında devam eden politik uyuşmazlıklar yüzünden büyük ölçüde başarısızlığa uğ­radı. Dönüşünde Padova'ya yerleşerek burada Relazione di Francia adlı Ve­nedik ile Fransa arasındaki ilişkilere dair görüşlerini anlattığı kitabını yazdı. İleri sürdüğü görüşler, hakkında mahkeme açılmasına ve kitabının imha edilmesi yolunda karar alınmasına sebep olduy­sa da sonunda kendini temize çıkarma­yı başardı ve bunun üzerine Venedik Cumhuriyeti senatosu tarafından Pado­va başyargıçlığı görevine getirildi (1620). 19 Aralık 1623'te öldü.
Ottaviano ile ilgili olarak L. Lollino ta­rafından Vita del cavaliere Ottaviano Bon in lingua latina, tradotta in vol- gari daG. Marchiori(ed. A. Soranzo, Ve- nezia 1854) adıyla bir eser de kaleme alın­mıştır.
Bon 1609'da İstanbul'dan dönüşünde Osmanlı sarayı hakkında Serraglio del Gransignore başlıklı iki rûznâme kaleme almıştı. Yazmaları Venedik'te Biblioteca Marciana'da muhafaza edilen (nr. 578, 923) eserler ancak 250 yıl sonra 1865'te G. Berchet tarafından Venedik'te yayım­landı. Bir süre sonra da G. Berchet ve N. Barazzi'nin hazırladıkları Relazioni degli Stati Europei lette al Senato dagli am- basciatori Venetii... külliyatının Türkiye bölümünde (Serie V. Turchia,s. 59-115, 116-124) Massime essentiali deli' Impe- ro ottomano dal Bailo Ottaviano Bon adıyla basıldı (Venedik 1871).
Bon'un Osmanlı sarayını anlattığı bu eseri çok geç bir tarihte basılmış olma­sına rağmen yazma nüshalarından fay­dalanan pek çok yazar tarafından kul­lanılmış ve bu arada hakkında bazı yan­lışlıklar da yapılmıştır. 1624'te Bon'un rûznâmesini yazarının kim olduğundan habersiz olarak aynen kullanan Michel Baudier, başkalarından da aldığı bilgi­lerle birlikte eseri bir derleme halinde yayımlamış ve kitap 1635'te İngilizce'ye de çevrilmiştir. Aynı yıllarda Robert Wit- hers adlı bir İngiliz seyyahı da Bon'un kitabının bir el yazmasını yazarını bilmek­sizin İngilizce'ye çevirmiş, bu tercümeyi 1638'de geldiği İstanbul'da ele geçiren John Greaves de onu A Description of the Grand Signor's Seraglio, or Turkish Emperors Court başlığı altında R. Wit- hers'in eseri sanarak onun adıyla yayım­lamıştır (London 1653). Bon'un kitabının Venedik'te iki defa kendi adıyla yayım­lanmasından yıllar sonra dahi yanlışlık yapmaya devam edildiği ve eserin Bacchi Della Lega tarafından, on yıl kadar İs­tanbul'da kalan Tommasso Alberti'ye ait olduğu sanılarak onun Viaggio a Cos- tantinopoli 1609-1621 adlı kitabının için­de yayımlandığı (Bologna 1881) görülmek­tedir.
Genellikle Bon Osmanlı sarayı hakkın­da nisbeten doğru bilgi veren ilk yaban­cı olarak kabul edilir. Rûznâmelerinin bi­rincisi saray hakkında oldukça ayrıntılı tarifler ihtiva etmekte, İkincisi ise dev­letin idare ve teşkilâtı üzerine kısa açık­lamalar yapmaktadır. Topkapı Sarayı'nın görebildiği bölümleri hakkında çeşitli bilgiler veren Bon, özellikle İkinci Avlu ve Arz Odası ile Üçüncü Avlu'yu tarif et­miş, bu arada içinde küçük bir kayıkla dolaşılan bir havuzdan da bahsetmiştir. Bon'un rüznâmesi, eksik olmakla birlik­te yine de sarayın Sultan I. Ahmed dev­rindeki (1603-1617) durumu hakkında bilgi veren değerli bir kaynaktır.
BİBLİYOGRAFYA :
N. M. Penzer, The Harem, London 1966, s. 34-39; M. Pasdera, "Bon Ottaviano", Diziona- rio Bioarafico degli Italiani, XI, Roma 1969, s. 421 -424.                                        İTİ
SEMAVİ EYİCE
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.