Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BÖREKÇİ, RİFAT KİMDİR?

(1860-1941) Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri başkanı.
15 Cemâziyelevvel 1277'de (29 Kasım 1860) Ankara'da doğdu. Asıl adı Mehmed Rifat'tır. Babası Ankara ulemâsından Börekçizâde Ali Kâzım Efendi, annesi Habibe Hanım'dır. Önce sıbyan mektebini, sonra Ankara Rüşdiyesi'ni bitirdi (1873). İstanbul'a giderek Beyazıt dersiamlarından Atıf Bey'in derslerine katıldı ve icâzet aldı. Daha sonra Ankara'ya döndü. Açılan bir imtihanı kazanarak 17 Şubat 1890'da Fazliye Medresesi'ne müderris oldu. 22 Ekim 1898'de Ankara İstinaf Mahkemesi üyeliğine tayin edildi. 14 Mayıs 1904'te bu üyeliği sona eren Rifat Efendi aynı yılın 21 Temmuzunda
yeniden aynı göreve seçildi ve 18 Mart 1907'ye kadar bu vazifede kaldı. 7 Aralık 1907'de Ankara müftülüğüne tayin edildi. Görevleri esnasında kendisine sırasıyla mûsıle-i sahn ve mûsıle-i Süleymâniyye Bursa müderrislikleri, İzmir pâye-i mücerredi ve mahreç pâyeleri verildi. Son olarak bir de nişân-ı Osmânî aldı.
Millî Mücadele'nin ilk yıllarında Anka­ra Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuran ve bu cemiyetin başkanı olan Rifat Efen­di Millî Mücadele'yi destekledi. 23 Ni­san 1920'de Menteşe'den (Muğla) me­bus seçilerek ilk meclise katıldı. Bu ara­da Şeyhülislâm Dürrîzâde'nin İngilizler'in baskısıyla Millî Mücadele aleyhinde ver­diği fetvayı reddeden bir fetva verdi. Hâ­kimiyet-i Milliye gazetesinde neşredi­lerek yurdun her tarafına dağıtılan bu fetva halkın Millî Mücadele etrafında toplanmasında son derece etkili oldu. Bunun üzerine İstanbul hükümeti tara­fından 25 Nisan 1920'de müftülük gö­revinden azledildi. Ayrıca 1. Örfî İdare Dî- vân-ı Harbi tarafından Milli Mücadele'- ye destek olduğu gerekçesiyle idamına ve mallarının müsadere edilmesine ka­rar verildi. Ancak Ankara hükümeti Ri­fat Efendi'yi derhal müftülük görevine iade etti. Altı ay Manisa mebusu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalı­şan Rifat Efendi müftülük görevini ter­cih ederek 27 Ekim 1920'de mebusluk­tan ayrıldı.
16 Aralık 1922'de Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti Hey'et-i İftâiyye âzalığına geti­rilen Rifat Efendi, bu vekâletin kaldırı­lıp Diyanet İşleri Reisliği'nin kurulması üzerine 31 Mart 1924'te Diyanet İşleri reisi oldu ve ölümüne kadar (5 Mart 1941) bu görevde kaldı. Kabri Cebeci Asrî Me- zarlığı'ndadır.
BİBLİYOGRAFYA:
Rifat Börekçi'nin Diyanet İşleri Başkanlığın­daki sicil dosyası; Cemal Kutay, Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Ankara, ts. (Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları), s. 188-198; "Cumhuriyetin İlk Diyanet İşleri Başkanı Ri­fat Börekçi'nin 22. Ölüm Yıldönümü", Asrın Dini Müslümanlık, 11/21, Ankara 1963, s. 14- 15; "Vefatının 44. Yıldönümü Münasebetiy­le Mehmed Rifat Hoca Efendi", Diyanet Ga­zetesi, sy. 313, Ankara 1985, s. 16; "M. Rifat Börekçi", a.e., sy. 336 (1987), s. 14, 16.
VELİ ERTAN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.