Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BOSCH VİLÂ, JACİNTO KİMDİR?

(1922-1985) İspanyol şarkiyatçısı.
14 Nisan 1922'de İspanya'nın kuzey­doğusundaki Gerona eyaletinin Figueras şehrinde doğdu. 1946'da Barselona Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi Sâmî Diller Bölümü'nden mezun olduktan sonra Za- ragoza Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne asistan alındı. 1956 yılında Madrid Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde dok­torasını tamamladı ve 1959'da Granada Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İs­lâm tarihi kürsüsüne geçti. 1968 Hazi­ranından itibaren bu fakültenin dekan yardımcılığı, 1972-1973'te akademik fa­aliyetler başkanlığı, 1973-1976 arasın­da da Granada Üniversitesi'nin rektör yardımcılığı görevlerini üstlendi.
Hayatının yaklaşık kırk yılını İslâmî araştırmalara vakfeden ve bu sahadaki geniş bilgi birikiminden dolayı meslek­taşları ile öğrencileri arasında "maestro" (üstat) lakabıyla anılan Bosch Vilâ'nın il­mî kişiliği, görev yaptığı coğrafî mekân­ların da etkisiyle biri kuzeyde Aragon, diğeri güneyde Granada dönemi olmak üzere başlıca iki merhalede gelişti. 1959 yılına kadar olan kuzeydeki çalışmaları­nın büyük bir bölümünü, ağırlığını İslâ­mî devire verecek şekilde, Endülüs İslâm kaynaklarında es-Sağrü'l-a'lâ (yukarı ser- had) adıyla geçen Aragon bölgesinin si­yasî ve sosyokültürel tarihine ayırdı. Bu şekilde daha önce yalnız Codera tara­fından kısmen çalışılmış olan bu bölge­nin tarihi, Bosch Vilâ'nın sayıları otuza varan kitap, makale ve belge şeklindeki neşriyatıyla gün ışığına çıkmış oldu. Ay­rıca bu sıralarda Murâbıtlar ve Aragon un güneyindeki Şentemeriyyetü'ş-şark'ın (Şentemeriyyetü İbn Rezîn - Albarracin) İslâmî dönemi hakkında da iki monogra­fi kaleme aldı. Bosch Viiâ, 1959'dan 1985 yılına kadar devam eden Gırnata döne­minde ise çalışmalarını daha farklı ko­nularda yoğunlaştırdı. Bu konular sıra­sıyla şunlardır; 1. Kuzey Afrikalı müslü- manların Endülüs tarihindeki yerleri, bu çerçevede siyasî ve sosyokültürel hayat­ları; 2. Mülûkü't-tavâif dönemi, bu dö­nemde Endülüs'ün Kurtuba (Cordoba), İşbîliye (Sevilla), Meriye (Almeria), Gırna­ta (Granada) gibi şehirlerinde hayat; 3. İslâm hukuku, müesseseleri ve tarihi. Bu dönemdeki ferdî çalışmalarının yanında Cuadernos de Historia del İslam ve Andalucıa Islâmica, textos y estudios adlarında iki derginin çıkarılmasına da öncülük etti.
Bosch Vilâ, üretken ve titiz araştır­macı kişiliği sayesinde birçok ilmî kuru­luşa üye oldu. Estudios Califales de Cör- doba, Instituto Hispano-Arabe de Cul- tura, Middle East Studies Association of North America (International Association for Arabic and Islamic Studies) ve UNESCO üyesi olduğu kuruluşların bir kısmıdır. Ayrıca bazı araştırmalarıyla 1951'de Fran­cisco Codera, 1953'te Franko, 1956'da Bernardo Zapater Marconell ödüllerini kazandı; 1985'te de Fundaciön para la Cultura de Sevilla adlı kuruluş, La Se­villa Islâmica (711-1248) adlı eserinden ötürü kendisini ödüllendirdi.
Eserleri. Bosch Vilâ'nın kitap, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi olarak yet­mişi aşkın yayını bulunmaktadır. Başlı­ca eserleri şunlardır; 1. El Orierıte âra- be en el de sarrollo de la cultura de la Marca Superior. Aragon bölgesinin İslâmî dönem siyasî, sosyal ve kültürel tarihini ihtiva eden bu eser 1954'te Mad­rid'de yayımlanmıştır. 2. Los Almorâ- vides. Bu eserinde Murâbıtlar hakkın­da bilgi vermektedir (Tetuân 1956). 3. Al-barracîrt musulmân. Şentemeriyyetü'ş- şark'ın İslâmî dönem tarihiyle ilgilidir (Teruel 1959). 4. Historia de Sevilla. La Sevilla Islâmica (711-1248). İşbîliye'nin İslâmî dönemdeki tarihi hakkında yaz­dığı bu eser 1984'te Sevilla'da neşredil­miştir.
Makalelerinden bazıları da şunlardır: "Los documentos ârabes y hebreos de Aragön y Navarra" (Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragön, V, Zara- goza 1952, s. 407-416); "A Propösito de una misiön cristiana a la corte de al- Muqtadir İbn Hüd" (Tamuda, II, Tetuân 1954, s. 97-105); "Los Banü Simâk de Ma­lağa y Granada: una familia de cadies" (Miscelânea de Estudios Ârabes y Hebrai- cos, XI, Granada 1962, s. 21-37); "Hacia un nuevo concepto de Historia del İslam" (Attı del III Congresso di Studi Arabi el Is- lamici, Rauello 1-6 Settembre 1966, Na­poli 1967, s. 211-230); "El Orientalismo espafiol" (Boletirı de la Asociaciön Espa- fiola de Orierıtalistas, II, Madrid 1967, s. 175-188); "Andalucia islâmica: Arabiza- ciön y berberizaciön" (Andalucia Islâmi- ca, textos y estudios, I, Granada 1980, s. 9-42); "Los omeyas de al-Andalus (sig- los VIII-X)" (Historia Universal Saluat, LXIV-LXV, Barselona 1981, s. 179-195).
BİBLİYOGRAFYA :
"Historiadores de al-Andalus y del Mag- reb", Estudios de Homenaje a D. Claudio Sanchez Albornoz, Buenos Aires 1983, s. 365-478; Andalucia Islâmica, 1, Granada 1980, giriş kısmı; J. Bosch Vila, "Ben al-Jatib y Gra­nada", Cuadernos de la Asociaciön Cuitural Hispano Alemano, VI, Granada 1982, s. 1-56; E. Molina Lopez, "in Memoriam: Jacinto Bosch Vilâ", Sharq al-Andalus, Estudios Arabes, sy. 3, Alicante 1986, s. 231-241.
MEHMET ÖZDEMİR
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.