Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BOYLE, JOHN A. KİMDİR?

(1916-1978) Özellikle İlhanlılar hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan İngiliz tarihçisi. Güney İngiltere'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu bölgedeki Surrey'de ta­mamladı. Bu dönemde kendisinin yetişmesinde, birkaç dil bilen ve kitapçılık büyük oldu. Ailesinin Birmingham'a ta­şınması üzerine 1934'te buradaki üni­versitede Alman dili ve edebiyatı tahsi­line başladı. Üstün bir dereceyle mezun olduktan sonra 1937'de Doğu dilleri ve edebiyatları öğrenimi için Almanya'ya gitti. Önce Göttingen'de H. H. Schaeder'- den okudu, daha sonra Berlin Üniversi- tesi'ne geçti. 1939'da İngiltere'ye döndü ve Londra'daki School of Oriental and African Studies'da doktora yapmaya baş­ladı. 1941'de savaş dolayısıyla askere alındı ve birkaç ay istihkâm eri olarak or­duda kaldı. 1942 yılında İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda kurulmuş özel bir gizli ser­viste çalışmaya başladı; buradaki görevi 1950'ye kadar sürdü. 1945'te okul arka­daşı Margaret Elizabeth Dunbar ile evlen­di ve bu evlilikten üç kızları oldu. 1947'- de V. Minorsky'nin yönetiminde doktora­sını tamamladı. Ölümüne kadar hemen bütün akademik çalışmalarında hocası Minorsky'nin yolunda yürüyen Böyle'un doktora tezi Atâ Melik Cüveynî tarihinin bir kısmı üzerine idi. 1950'de Manches- ter Üniversitesi'nde yeni açılmış olan Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü doçentliğine tayin edildi. Misafir profesör olarak git­tiği California'daki (ABD) bir yıllık (1959- 1960) ikametinin dışında bütün akade­mik hayatını Manchester'de geçirdi. 1966 yılında Manchester Üniversitesi İran Araş­tırmaları Kürsüsü profesörlüğüne tayin edilen Böyle kısa bir hastalıktan sonra 1978'de öldü; son derecede yardım se­ver, güler yüzlü ve herkesle iyi geçinen bir insandı.
Böyle, Grekçe ve Latince'den başka Rusça dahil önemli Batı dillerinin yanın­da Farsça, Arapça ve Türkçe'ye hakkıyla vâkıftı; Pehlevîce, Galce, Eski İrce (İrlan­da dili), Moğolca ve Ermenice'yi de bu dillerde yazılmış kitapları okuyup anla­yacak ölçüde biliyordu. Çok cepheli olan Böyle özellikle ömrünün sonlarına doğ­ru folklorla da uğraşmış ve bu konuda düzenli yayımlanan Folklore (Manches­ter) dergisinde birçok makale yazmıştır. İlgi alanı içine giren İngiltere'deki bü­tün ilmî kurumların üyesi idi. Bu arada yine İngiltere'de yayımlanan Cambrid- ge History of Iran ve Central Asiatic Journal gibi bazı önemli yayın ve dergi­lerin de bir müddet editörlüğünü yap­mıştır.
Böyle klasik İran edebiyatına, özellik­le İlhanlIlar devrinde yazılmış tarihlere karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Cüvey- nî'nin ve Reşîdüddin Fazlullah'ın tarih­lerindeki özel isimlerle yer isimlerinin Türkçe mi, Moğolca mı olduğu mesele­sini tükenmez bir sabır, enerji ve titiz­likle aydınlığa kavuşturmaya çalıştı ve bu kitapları çok değerli notlar ekleye­rek tercüme etti.
Eserleri. Boyle'un belli başlı eserleri şunlardır-. 1. A Practical Dictionary ol Persian Language(London 1949). Por- ta Linguarum Orientalium serisinde çı­kan bu küçük sözlük, daha ziyade mo­dern Farsça'yı öğrenmek ve kullanmak isteyenler için hazırlanmıştır. 2. The His­tory ol World Conqueror(1-11, Manches­ter 1958). Alâeddin Atâ Melik Cüveynî'- nin Mirza Muhammed Kazvînî tarafın­dan üç cilt halinde (1. cilt 1912, II. cilt 1916, III. cilt 1937) yayımlanmış olan Tâ­rîh-i Cihângüşâ adlı eserinin İngilizce tercümesidir. Sadece cümle yapısıyla de­ğil ihtiva ettiği anlaşılması son derece­de güç Moğolca ve Türkçe özel isimler, yer isimleri ve terimler bakımından da ağır bir metin olan böyle bir eserin not ve açıklamalarla tercüme edilebilmesi Boyle'un bu sahadaki derin bilgisinin bir neticesidir. 3. Grammar of Modern Per­sian(Wiesbaden 1966). 4. Cambridge History of Iran(I-V. London 1968). Edi­törlüğünü yaptığı bu ciltte "Dynastic and Political History of the İl-Khâns" adlı bir makalesi vardır, s. The Successors of Genghis Khan(London-New York 1971). Meşhur İlhanlı veziri Reşîdüddin Fazlullah'ın Câmicu't-tevârîh adlı büyük dün­ya tarihinin Cengiz'in halefleri kısmının tercümesidir. Burada da Böyle Cüvey- nî'nin tarihinin tercümesinde takip etti­ği yolu izlemiştir. 6. The İlâhi - nâme or Book of God(Manchester 1976). Ferî- düddin Attâr'ın tasavvufî mesnevilerin­den biri olan İlâhînâme'nin İngilizce ter­cümesidir. Bu tercümede Böyle, hem kla­sik İran dili ve edebiyatına hem de İngi­lizce'ye hâkimiyetini mükemmel bir şe­kilde göstermiştir. 7. The Mongol World Empire 1206-1370 {London 1977). Boy­le'un, Moğol ve Türk tarihinin üzerin­de durulmamış meseleleri hakkında ya­zıp Batı'daki İlmî dergilerde yayımladığı yirmi dört makalesinden meydana gel­miştir. 8. Persia, History and Heritage (Manchester 1978). İran'ın tarihi, kültür mirası ve edebiyatının kısaca ele alındı­ğı bir eserdir.
BİBLİYOGRAFYA:

  1. F. Beckingham. "Professor J. A. Böyle", JRAS (1979), s. 184-186; "Obituary Dr. John
  2. Böyle", Hl, 11/2 (1979), s. 116; Peter Jack- son, "Böyle", Elr., IV, 420-421.

 ORHAN BİLGİN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 6. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.