Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CASTELL, EDMUND KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1606-1685) Yedi dilde yazdığı büyük sözlükle tanınan İngiliz şarkiyatçısı ve Sâmî diller âlimi.
Cambridgeshire East Hatley'de varlıklı bir ailenin oğlu olarak doğdu. 1621'de Doğu dilleri tahsili için Cambridge'de Emmanuel College'e girdi ve 1625 yılında buradan mezun oldu. 1628'de mastırını, 1635'te bakaloryasını tamamlayan Castell, B. Walton'un Biblia Polyglottasının (Kitâb-ı Mukaddesin çok dilde tercümesi) hazırlanması çalışmalarına birinci derecede yardımda bulundu. VValton'un kendisinin de itiraf ettiği gibi, Londra'da 1654-1657 yılları arasında altı cilt halinde yayımlanan Biblia Polyglottanın Sâmirîce, Süryânîce, Arapça ve Habeşçe tercümelerinin sorumluluğu tamamen Casteli'e aitti. Ancak VValton, Castell'in bu sorumluluğuna, çok yoğun ve titiz bir şekilde çalışmasına, hatta yayım masrafları için kendi bütçesinden 1000 sterlin harcama fedakârlığında bulunmuş olmasına rağmen onun esere yaptığı büyük katkıyı aynı ölçüde takdir etmemiştir.
1660 yılında II. Charles'ın tahta çıkışını kutlamak amacıyla İbrânî, Keldânî, Sür­yânî, Sâmirî, Habeş, Arap, Fars ve Yunan dillerinde yazdığı şiirleri Sol Angliae ori- ens auspiciis Caroli II regum gloriosis- simiı London 1650) adı altında bastırarak krala takdim etti ve nâil olduğu bir mik­tar ihsanla bozulmuş olan malî durumu­nu düzene koymaya çalıştı. 1661'de dok­torasını bitirdikten sonra büyük bir kü­tüphanesi bulunduğu için Saint John's College'e geçti ve Biblia Polyglotta'mn hazırlanmasında sarfettiği mesainin il­hamıyla 1651 yılından beri üzerinde ça­lıştığı Lexicon Heptaglotton, Hebrai- cum, Chaldaicum, Syriacum, Samari- tanum, Ethiopicum, Arabicum et Per- sicum(yedi dilde sözlük: ibrânîce, Keldâni- ce, Süryânîce, Sâmirîce, Habeşçe, Arapça ve Farsça) adlı eserinin telifinde buranın kü­tüphanesinden çok faydalandı. 1666'da saray papazlığına, 1667'de Canterbur. Katedrali'nde özel bir göreve tayin edil­di ; fakat sağlık sebeplerinden ve üniver­sitedeki Arapça hocalığından dolayı kili­sedeki görevinden muaf tutuldu. 1674 - te Royal Society üyeliğine seçildi. Yıllar­ca çalışmaktan yıpranmış durumda ike' Essex'teki Hatfield Peverell bölgesi papazlığmı kabul etti; oradan aynı vilâyet­teki VVodeham VValter Kilisesi papazlığı­na, son olarak da Bedfordshire Higham Gobion Kilisesi'ne tayin edildi ve burada öldü.
Üniversitesinden yeterince ilgi görme­mesine rağmen bu çevreye olan bağlılı­ğını sonuna kadar sürdüren Castell, elin­de bulunan yaklaşık kırk adet İbrânîce, Arapça ve Habeşçe yazma eseri üniver­site kütüphanesine, kendi kütüphane­sinden seçilmiş 111 adet kitabı da Em- manuel College'e vasiyet etmiştir.
Castell, yoğun bir mesai sarfederek ve yardımcılarının da katkısıyla on sekiz yılda tamamladığı, birden fazla dilde dü­zenlenmiş sözlüklerin en meşhurların­dan olan büyük lügatim 1669 yılında iki cilt halinde Londra'da yayımlamıştır. Söz­lüğün Arapça kısmına Kur'ân-ı Kerîm'de ve İbn Sînâ ile Arap coğrafyacılarının eserlerinde geçen kelimeleri almıştır. Se- mitik filoloji için bir merhale teşkil eden eserin Süryânîce bölümünü ayrı olarak neşreden J. D. Michaelis (Göttingen 1788), Castell'in çalışkanlığından övgüyle bahse­der. Eserin İbrânîce bölümü de Göttin- gen'de Tier tarafından yayımlanmıştır 11790-1792) Fakat bu orijinal sözlük ilk çıktığında fazla rağbet görmemiştir. Cas­tell öldüğü zaman lügatin satılmayıp el­de kalan 500 nüshası, vasiyetlerini ye­rine getirmekle görevlendirdiği yeğeni Mrs. Crisp tarafından kiraya verdiği evin­de emanet bırakılmış ve daha sonra bir­kaç yıl içinde büyük ölçüde farelerin tah­ribatına uğrayan kitapların sağlam kal­mış sayfalarından ancak bir tek nüsha derlenebilmiştir. II. Charles'a ithafen yaz­dığı sözlüğün önsözünde telifin hikâye­sini anlatan Castell, büyük bir servet har­canarak hazırlanan eserin, çeşitli ıstırap verici hastalıklara rağmen aralıksız sür­dürülen titiz ve dikkatli bir çalışmanın ürünü olduğunu yazar. Bu yorucu çalış­maya dayanamayan yardımcılarından bazıları yaşlı halinde onu terketmiş, bi­risi âniden ölmüş ve Castell onun cena­ze masraflarını karşıladığı gibi yetim ço­cuğuna da sahip çıkmıştır. Eser uğruna yalnız hayatını ve gücünü değil servetini de harcayarak fakir düşen Castell bor­ca girmiş ve kendi borçlarının yanında kardeşinin borçlarından da sorumlu tu­tularak bir ara hapse dahi atılmıştır; ay­rıca büyük bir yangında da kütüphane­sinin ve ev eşyasının önemli bir kısmını kaybetmiştir.
Biblia Polyglotta'ya yaptığı katkıların ve Lexicon Heptaglottorı ile Sol Angliae'nin dışında Castell'in Arapça öğrenmenin değeri ve faydaları üzerine yaptığı bir üniversite açış konuşması­nı Kapp Clarissimorum Virorum Ora- tiones selectae adlı kitabında yayımla­mıştır. Ayrıca yakın dostu Lightfoot'a hi­taben yazdığı yine sonradan yayımlan­mış yirmi üç mektubu bulunmakta, İbn Sînâ'nın el-Kânûrı fi't-tıbb'mm Plem- pius nüshasına eklediği hâşiye ise Brit- ish Museum'da muhafaza edilmekte­dir.
BİBLİYOGRAFYA :
S. Lane-Poole, "Castell, Edmund", The Dic tionary of National Biography (ed. L. Stephan - S. Lee), Oxford 1959-60, İH, 1180-1181; Necîb el-Akîkî, el-Müsteşrikün, Kahire 1964, II, 42-43; Ziriklî, el-Aclâm (Fethullah), I, 282; TA, IX, 471- 472; ML, II, 805; R. Loewe, "Castell, Edmund", EJd., V, 236-237; Büyük Larousse, İstanbul 1986, IV, 2210. m
ZÜLFİKAR TÜCCAR
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.