Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEVHERİ, İBRÂHİM B. SAÎD KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû İshâk İbrâhîm b. Saîd el-Cevher (ö. 247/861) Hadis hâfızı. 170'ten (786) sonra doğdu. Aslen beristanlı olduğundan Taberî nisbesi de anılır. Babası da hadis ilmiyle me-s- gul olmuştur. Muhammed b. Fudayl. Ve- kf b. Cerrâh, Süfyân b. Uyeyne, Vak. ;r gibi âlimlerden hadis öğrendi. Buhârî a- şındaki Kütüb-i Sitte imamları da or..- talebesi oldular. Öğrendiği hadisleri ya­zardı. Babasının sağladığı maddî imkâ- lar sayesinde birçok muhaddisin rivayer lerini elde edip yazdı. Kendisine Hz. E:. Bekir'in rivayet ettiği bir hadis sorulu­ca câriyesinden Ebû Bekir'in müsnec - den 23. cüzü getirmesini istemiş, E:. Bekir'in elli kadar bile rivayeti bulunrr i dığı, bu sebeple onun rivayetlerinin yir­mi üç cüz olamayacağı söylenince oe "Eğer yanımda her hadisin 100 ayrı se­nedi yoksa ben kendimi o konuda ye­tim sayarım" demiştir.
Hayatının büyük bir kısmını Bağda: ta geçirmiş olan Cevherî güvenilir bir -i vi olarak bilinmektedir. Ahmed b. Ha- bel onun pek çok hadis yazdığını söy~ yerek talebelerine CevherTden hadis öğ­renmelerini tavsiye etmiştir. Cevheri raat ilmini, Nâfi'in talebeleri olan İsrrii b. Ebû Üveys ile Ebû Bekir b. Ebû Üvey; ten semâ* yoluyla almıştır.
Cevherî hayatının son yıllarında Ce han nehri kıyısındaki Massîsa (Misfe hudut muhafaza birliğine katılarak A>- nizerbâ Kalesi'ne yerleşti ve orada fat etti. Ölüm tarihi olarak 244 (85.5. 249 (863). 253 (867) ve 256 (870) yıllı­da zikredilmektedir.
Hz. Ebû Bekir'in rivayet ettiği hadis­leri derlediği ve yirmi üç cüz kadar ol­duğu söylenen el-Müsned adlı hacimli eserinin günümüze gelip gelmediği bi­linmemektedir.
BİBLİYOGRAFYA:
el-Cerh ve't-tacdtl, II, 104; Hatîb, Târîhu Bağ- dâd, VI, 93-96; Tabakâtü'l-Hanâbile. I, 94; Ya­kut, Muccemü'l-büldârı, IV, 177-178; Zehebî, A'lâmun-nübelâ*, XII, 149-151; a.mlf., Tez- kiretü'l-huffâz, II, 515-516; a.mlf., Mîzânü'l- i'tidâl, I, 35-36; İbnü'l-Cezerî, Gayetun-nihâ- ye. I, 15; İbn Hacer, Tehzîbut-Tehzîb, I, 123- 125; İbnü'l-imâd, Şezerât. II, 113; Kettânî, er- Risâletul-milstetrafe, s. 63.
İSMAİL L. ÇAKAN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.