Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CEVZAKİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed eş-Şeybânî el-Horasânî (ö. 388/998)           Muhaddis. 306 da (918) Nîşâbur'a bağlı Cevzak köyünde doğdu. Dayısı muhaddis Ebû İshak İbrâhim b. Muhammed el-Müzekkî ile birlikte Mekke, Bağdat, Hemedan, Serahs          ve           Rey gibi şehirlere            ilim         tahsili için yolculuklar yaptı. Degülî,              İbn                     Adî, İbnü'ş-Şarki gibi muhaddislerden ders aldı. Bu seyahatleri sırasında ayrıca muhaddis ve mutasavvıf Ebû Saîd İbnü'l-Arâbî ile dil âlimi İsmâil es-Saffâr'dan faydalandı. Hâkim en - Nîsâbûrî ve Ebü't-Tayyib et-Taberî gibi âlimler de kendisinden rivayette bulundular. Değerli eserler yazmış olmasına rağmen Cevzakî hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda onun, "Hadis öğrenmek için 100.000 dirhem harcadım, fakat onunla bir dirhem kazanmadım" dediği nakledilmektedir. Cevzakî 20 Şevval 388'de
(15 Ekim 998) Nîşâbur'da vefat etmiştir.
Eserleri. 1. Kitâbü'l-Cern beyne'ş-Şahîhayrı. Kitâbü'ş-Şahîh mine'l-ahbâr adıyla da anılan eser, Buhârî ile Müslim'in el-Câmi'u'ş-şahîh' terindeki hadisleri bir araya toplamak maksadıyla yapılan çalışmaların ilki olarak bilinmektedir. Bir nüshası Rabat'ta Evkaf Kütüphanesi'nde (nr. 118) bulunmaktadır. Diğer bir nüshası da Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'dedir (nr. 20.075 b). 2. el-Müsne-dü'ş-şahîh zalâ Kitabi Müslim. Müslim'in el-Câmizu'ş-şahîh"\ üzerinde yapılan müstahrec* çalışmalarından biri olan eserin günümüze kadar gelip gelmediği bilinmemektedir. Kâtib Çelebi, bu eserin Ebû Avâne el-İsferâyînî tarafından ihtisar edildiğini söylemektedir (Keşfü'z-zunûn, II, 1685). 3. el-Müttefik ve'l-müfterik. Hem kendilerinin hem de babalarının veya aynı zamanda dedelerinin ismi, lakabı ve nisbesi yazılış ve okunuş bakımından aynı olan şahıslara dair oldukça hacimli meşhur bir eserdir. Müellifin aynı konuda daha az hacimli bir başka eseri de bulunduğu kaydedilmektedir. Her iki çalışmanın da günümüze geldiği bilinmemekle beraber bu eserin Hatîb el-Bağdâdî'nin aynı adlı eserine
kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır. Kâtib Çelebi'nin bu eseri el-Müttefik fî fürûci'l-Hanefiyye adıyla zikretmesi (Keşfü'z-zunûn, II, 1585) bir hata eseri olmalıdır.
Cevzakî'nin bunlardan başka Şâfiinin er-Risâle'sini şerhettiği, ayrıca el-Erba zûn adlı bir eser yazdığı kaynaklarda zikredilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA:
İbnü'l-Esîr, el-Lübâb, I, 309; Zehebî, Ac lâmü'n-nübelâ', XVI, 493-495; a.mlf.. Tezkiretul-huffSz, III, 1013-1014; Sübkî, Tabakât, III, 184; İbnü'l-İmâd, Şezerat, III, 365-366; Yâkût,
Muccemü'l-büldân, II, 169; Safedî, el-Vâft, III, 316; İsnevî. Tabakâtü'ş-Şâffiyye, I, 353-354; İbn Tağrîberdî, en-Nücümü'z-zâhire (Popper), 199; Süyûtî, Tabakâtü'l-huffSz (Ömer), s. 401; Keşfü'z-zunûn, I, 53, 557, 599, 873; II, 1585, 1685; 1-lediyyetü'T'âriftn, II, 56; Tecrid Tercemesi, I, 262; Sezgin, GAS, I, 211; Kettânî, er-Risâletü'l-müstetrafe, 27, 102, 115; Kehhâle, Muccemü'l-mü''ellifîn, X, 240; Ziriklî, el-Aclâm (Fethullah), VI, 226.
İSMAİL L. ÇAKAN
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.