Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CHAUVIN, VİCTOR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

(1844-1913) Bibliyografya alanındaki çalışmalarıyla tanınan Belçikalı şarkiyatçı. 26 Aralık 1844 tarihinde Lüttich şeh­rinde doğdu. Hukuk tahsilini tamamla­dıktan sonra aynı şehirde serbest avu­katlığa başladı. Daha üniversitede hu­kuk öğrenimi gördüğü yıllarda Doğu dil ve edebiyatlarına dair çalışmalara me­rak saran Chauvin, Lüttich Üniversite- si'nde Sâmî dilleri okutan Buggraff'ın derslerine devam etti. Buggraff 1872 yılında ölünce hocasının yerine geçerek Arap dili ve edebiyatı dersleri vermeye başladı. Aynı üniversitede profesör olan Chauvin çalışmalarını Arap ve İslâm li­teratürü üzerinde yoğunlaştırdı. 1882- 1886 yıllarında Roma ve Arap hukuk ta­rihine ilişkin mukayeseli çalışmalar yap­tı. Daha sonra Arap edebiyatı sahasın­daki ahbâr*, rivayetler ve folklorik bil­giler üzerinde durdu. Özellikle Kelîle ve Dimne ile binbir gece masallarına dair önemli incelemelerde bulundu. Kendisin­den önce Schnurrer ve J. Theodor Zen- ker tarafından Araplar ve Arapça eser­ler hakkında yapılan bibliyografik çalış­mayı geliştirdi. 19 Kasım 1913'te Lüttich'te vefat etti.
Eserleri. Bibliographie des ouvrages arabes ou relatiis aux Arabes publies dans l'Europe chretienne de 1810-1885 (I-XII, Liege 1892-1922). Chauvin bu ese­ri, Schnurrer (Bibliotheca Arabica, Halae 1811) ve Zenker'in (Bibliotheca Orierıta- lis, 1-11, Leipzig 1846-1861) çalışmalarını elde edilen son bilgilerle tamamlayarak kaleme almıştır. Eserin on bir cildi mü­ellifin sağlığında, son cildi de ölümün­den sonra yayımlanmış olup giriş kısmın­da verdiği bilgilere bakılırsa Chauvin hu­kuk, felsefe, tıp, riyâzî ilimler ve İslâmi­yet dışındaki Arap edebiyatı ile ilgili bil­gileri de bu kitabında toplayacaktı. Ese­rin I. cildini Schnurrer'in eserinin alfa­betik indeksiyle atasözlerine tahsis et­miştir. II. ciltte Sindbâdnûme ile aynı türden sayılan ve Sanskritçe aslı elimiz­de bulunan, Türkçe'ye de birçok defa ter­cüme edilen Kelîle ve Dimne hikâyele­rini, bunların aldığı değişik şekilleri, üze­rinde yapılan ilmî çalışmaları ele almış­tır. III. ciltte Lokman ile Anter ve Berlâm gibi diğer masalcıları, IV-VII. ciltlerde Binbir Gece Masalları'n, VIII. ciltte Türk halk edebiyatında "Yedi Vezirler ve Yedi Âlimler hikâyesi" diye meşhur olan Hakîm Sindbâd hikâyelerinin kaynakla­rını, muhtelif versiyonlarını ve XX. yüz­yılın başlarına kadar süregelen bütün ça­lışmaları vermiştir. Ahmet Ateş "Sind- bâdnâme"rim neşrinde onun bu eserin­den faydalanmıştır. Chauvin bundan son­raki ciltlerde Doğu ile ilgili derlemelere, Batı hikâyelerine, makâme*lere, Kur'an, hadis, Hz. Muhammed ve İslâmiyet ile il­gili bibliyografik bilgilere yer vermiştir.
Bu büyük eserden başka muhtelif ma­kaleleri de bulunan ve Belçikalı eski müs­teşriklerin hal tercümelerini kaleme alan Chauvin'in diğer çalışmaları arasında belli başlıları şunlardır; La Recension egyptienne des Mille et une Nuits (Bruxelles 1899), P. Burggrafi, savie et ses travaux (Liege 1884), "Notes pour l'histoire de l'imprimerie â Constanti- nople" (Zentralblatt für Bibliotheksıveserı. 24 |1907|, s. 255-262), "La dĞfence des images chez les Musulmans" iAnnales de İAcad d'arch de Belgique, seri 4, VIII, 229 vd.; IX, 403 vd.). Chauvin'in yayım­lanmış makalelerinin tam bir listesi bib­liyografik eserinin XII. cildinde bulun­maktadır.
BİBLİYOGRAFYA ;
Victor Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes publies dans l'Europe chritienne de 1810-1885, Liege 1892- 1922, I-XII; Muhammed b, Ali ez-Zâhîrî es-Se- merkandî, Sindbâdnâme (nşr. Ahmed Ateş), İstanbul 1948; Brockelmann, GAL Suppl., I, 4; J. Fück, Die Arabischen Studien in Europa. Leipzig 1955, s. 245-247; el-Kâmûsü'l-İslâmî, 183; Necîb el-Akikl, el-Müsteşrikûn. Kahire III, 228; Ziriklî. el-A'lâm (Fethullah), V, 154; I. Goldziher, "Victor Chauvin'', İsi., V (19141, s. 108-109.    
MEHMET KANAR
KAYNAK: İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, TÜRKİYE DİYANET VAKFI YAYINLARI, 7. CİLT, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.