Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İBN-İ ASÂKİR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan İbn-i Asâkir, üç yüz kadar âlimden ilim tahsil etti. İlim için seyâhatlere çıktı ve zamânın meşhur âlimlerinden ilim öğrendi. Hadis ilmini Şam'da: Ebü'l-Kâsım en-Nesîb, Sebî' ibni Kırât, Ebü'l-Hasan Sülemî, Ebû Târih el-Hanâî, Ebü'l-Hasan ibni Mevâzînî'den; Bağdat'ta: Ebül-Kâsım Dîneverî, Ebü'l-Gâlib ibni Bennâ, Ebû Abdullah el-Bârî'den; Mekke'de: Abdullah bin Muhammed el-Gazzâl, Ali bin Hasan el-Belhî'den; Kûfe'de: Ebû Abdullah el-Ferârî, Hibetullah bin Zebîdî ve Abdülmü'min bin Kuşeyrî'den; Nişâbur'da: Saîd bin Ebû Recâ, Hüseyin bin Abdülmelik el-Hallâl'dan; İsfahan'da: Yûsuf bin Eyyûb Hemedânî'den; Merv'de: Temîm ibni Ebî Saîd el-Cürcânî'den ve başka âlimlerden öğrendi. Fıkıh ilmini Şam'da: Ebü'l-Hasan Sülemî'den; Bağdat'ta: Ebî Sa'd Kirmânî'den öğrendi.

1138-1175 seneleri arasında aralıksız ders verip, talebe yetiştirdi. Bu sırada eserlerini tasnîf ve telif etti. Ders okutması o kadar meşhur oldu ki, ondan ilim öğrenmek için pekçok kimse uzak yerlerden geldiler. Sultanlar dahi ilim meclisine gelerek, sohbetlerini dinlediler. Yetiştirdiği talebelerden bâzıları: Ebü'l-Alâ el-Hemedânî, Ebû Sa'd Sem'ânî, oğlu Kâsım Nâsırüssünne, Ebû Câfer Kurtûbî, Zeynülemnâ Ebü'l-Berekât gibi âlimlerdir.

İbn-i Asâkir, fıkıh, hadis, kırâat, hilaf ve nahiv gibi birçok ilimde söz sâhibiydi. Fakat hadis ilmindeki üstünlüğü diğer ilimlere göre daha fazla idi. Hadîs ilminde imâmdı.

Eserleri:

İbn-i Asâkir'in altmış sekizden fazla eseri vardır.

1) Târihu'l Medînet-i Dımaşk; en meşhur eseri olup, seksen cilttir. Târih-i Dımaşk diye de tanınan bu eser, hadis ilminde ve muhaddisler arasında önemli bir yer tutmaktadır. İslâm âleminde şehir târihleri içinde en geniş ve en büyük olanıdır. Kendisinden önce böyle geniş muhtevâlı bir eser yazılmadığı gibi, kendisinden sonra da, şehirler hakkında böyle bir eser ortaya konmamıştır. Arap târihi bakımından da bir benzeri yoktur.

İbn-i Asâkir, bu eserinde Şam'ın târihini, fethini, mescitlerini, kiliselerini, şehir giriş ve çıkışlarını, nehirlerini anlatmış, ondan sonra şehre gelen veya şehre bağlı bölgelere uğrayan ve icâzet alanların hal tercümelerini anlatmıştır. Sâdece Şam şehri ve civârını değil, aynı zamanda eyâlet dâhiline, yâni Sayda, Halep, Baalbek, Remle gibi şehirlere uğrayanları da kitabına almıştır. Kitabı harf sırasına göre tertib etmiştir. Muhaddislerin vefâtlarını umûmiyetle sonda ve ortada vermiştir. Bu eserinde pekçok hadîs-i şerîfi de metin ve senetleriyle nakletmiştir. Bu yüzden Târih-i Dımaşk, hadis kitâbı olarak da bilinmektedir. Birçok zeylleri ve muhtasarları yazılmış olan Târih-i Dımaşk, 1953 senesinde Şam'da Selâhaddîn Müneccid başkanlığında bir heyet tarafından yayınlanmaya başlamıştır.

2) Kitâb-ül-Muvâfakât aleş-Şüyûh-il-Eimmet-is-Sikât; yetmiş iki cüzdür. 3) Kitâbü Avâlî-yi Mâlik; otuz cüzdür. 4) Kitâbü Mecmû-ir-Regâib Mimmâ Vaka'a min Ehâdîsi Mâlik minel-Garâib; on cüzdür. 5) Et-Tâlî li Hadîs-il-Mâlik El-Âlî; on dokuz cüzdür. 6) Kitâb-ül-Mu'cem; on cüzdür. 7) Tebyînü Kizb-il-Müfterî eserlerinden bâzılarıdır.

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 9. CİLT

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.