Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

HARVEY A. CARR (1873-1954)  

DePauw ve Colorado Üniversitelerinde matematik eğitimi gören Carr, Hall'un takipçisi olan bir profesörün dostluğu ve ilgisi sonucu psikolojiye geçiş yaptı. Carr, Colorado'da laboratuvar olmaması sebebiyle Chicago Üniversitesine gitti. Burada
daha sonra kendisini önemli ölçüde etkileyen ve o dönemlerde genç bir yardımcı profesör olan Angell'dan ilk deneysel psikoloji dersini aldı. Laboratuvarda "becerikli adam" olarak hizmet verdiği ikinci yıl, daha sonra eğitmen olan John B. Watson ile birlikte çalıştı. Carr'ı hayvan psikoloji ile ilk olarak tanıştıran kişi de Watson'dır.
Carr doktora derecesini 1905 yılında aldı ve pek çok güçlükten sonra Te- xas'ta, ardından Michigan'daki bir devlet lisesinde iş buldu. 1908 yalında Johns Hopkins Üniversitesine gitmek için üniversiteden ayrılan Watson'un yerini almak üzere Chicago'ya döndü. Carr daha sonra psikoloji bölüm baş­kanı olarak Angell'm yerine geçti ve Angell'ın işlevselcilikle ilgili çalışmala­rım geliştirip yaymaya devam etti. Carr'ın 1919'dan 1938'e uzanan bölüm başkanlığı süresince, psikoloji bölümü 150 öğrenciye doktora derecesi verdi.
İşlevselcilik: Son Durum
Carr'm çalışmaları işlevselciliğin, yapısalcılığa karşı sürdürdüğü müca­deleye son verdiği zamanlan ve kendi adına tanınmış bir sistem olmasını temsil eder. Carr'm yönetimindeki Chicago işlevselciliği resmen tanımlan­mış bir sistem olarak zirveye ulaşmıştı. Carr işlevsel psikolojinin bir "Ame­rikan psikolojisi" olduğu görüşündeydi. Gelişmekte olan davranışçılık, Geştalt psikolojisi ve psikanaliz gibi diğer psikoloji yaklaşımlarının psiko­lojinin oldukça sınırlı yönleri üzerinde çalışan, gereksiz yere abartılmış ge­lişmeler olduğu düşünülmüştü. Tüm bu ekollerin her şeyi kuşatan işlevsel psikolojiye ekleyecek çok az peyi olduğu kabul edilmiştir.
Carr'm Psifeoloji'si16 (1925) işlevselciliğin tamamlanmış şeklinin bir anlatımı olduğundan, bu kitabın iki temel noktası üzerinde düşünmek öğretici olacaktır.
Carr psikolojinin çalışma konusunu hafıza, algı, duygular, hayaller, mu­hakeme ve irade gibi süreçler yani, zihinsel etkinlikler olarak tanımlamıştı.
Zihinsel etkinliklerin işlevi deneyimler kazanma, yerleştirme, hatırla­ma, organize etme, değerlendirme ve bu deneyimleri bir faaliyetin belirlen­mesinde kullanmadır. Carr zihinsel etkinliklerin ortaya çıktığı kendine has faaliyet şeklini uyumlu (adaptive, adjustive) davranış olarak adlandırmıştı.
Bizler burada bilinç içeriği ve elemanlarından ziyade zihinsel süreçler üzerinde bir vurgu görüyoruz. Ve aynca bir zihinsel etkinliğin, organizma­nın kendi çevresine uyum sağlaması sürecinde neleri başarmasını mümkün kıldığına bağlı bir tanımlamasına rastlıyoruz. Şurası önemlidir ki, 1925'e kadar tartışma konulan olarak görüşülen bu konular artık bir gerçek ola­rak ele almıyordu. İşlevselcilik artık psikolojinin ana akımı idi.
"Psikologlann çoğu kendisini şu veya bu derece işlevselci olarak dü­şündüğünden, etiket önemini kaybetmeye başlamıştı. Birisi sadece psikologdu ve bir psikolog olmanın parçası sayılan işlevsel tavrı aynca açık­lamaya gerek yoktu" (Wagner&Owens, 1992, s. 10).
Carr zihinsel etkinliklerin araştınlması yöntemlerinde hem içgözlemin hem de nesnel gözlemin geçerliliğini kabul etmişti. Deneysel yöntemin da­ha istenilir olduğuna dikkat çekmiş ancak zihnin yeterli deneysel araştır­malarla incelenmesinin imkansız olmasa bile, zor olduğunu itiraf etmişti. Carr tıpkı Wundt gibi dil, sanat, edebiyat, sosyal ve politik kurumlar gibi kültürel ürünlerin araştmlmasınm, onları üreten zihinsel etkinliklerin ni­teliği hakkında bilgi sağlayacağına inanıyordu. Carr aynca zihinsel etkin­liklerin içerdiği fiziksel süreçlere ait bilgilerin değerinin de farkındaydı.
İşlevselcilik, yapısalcılığın yaptığı gibi herhangi bir araştırma metodu­na sıkıca bağlanmadı. Ancak araştırmalannda nesnellik üzerinde özellikle durdular. Chicago'da yürütülen araştırmalann büyük bölümünde içgözlem kullanılmadı ve kullanıldığı durumlarda da mümkün olan en fazla nesnel kontrolle doğruluğu araştınldı. Chicago'da insan araştırmalan kadar hay­van araştırmalannm yürütüldüğüne de dikkat etmek gerekir.
İşlevselciliğin Chicago okulu, öznelin (zihin veya bilinç) kişiye özel araştırmasından nesnel araştırmasına (açık davranış) doğru yön değiştir­meye başladı. İşlevselcilik Amerikan psikolojisinin yapısalcılığın tam tersi bir yöne doğru hareket etmesine ve sonunda zihnin araştırılmaları­nı tümden terk edip sadece davranış üzerinde odaklanan bir noktaya gel­mesine yardımcı oldu. Böylece işlevselciler yapısalcılarla bir sonraki
Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs yayınları, İstanbul, 2007

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.