Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ROBERT SESSİONS WOODWORTH (1869-1962)

Woodworth aslında Angell ve Carr geleneğindeki işlevsel ekole resmen dahil değildi. Gerçekte, herhangi bir düşünce ekolünün üyesi olmanın insana çeşitli kısıtlamalar getirmesinden hoşlanmadığını açıklamıştı. 1930 yılında kendi geliştirdiği psikoloji türünün "bir ekol olmasını çok istemediğini" yazmıştı. "Psikolojinin olmak istemediği şey işte tam bu idi" (Woodworth, 1930, s.327). Bizler Woodworth'u bir işlevselcı olarak sınıflamamış olmamıza rağmen, ça­lışmaları Amerikan işlevselciliği bölümünde anlatılmaya çok uygundur. Çün­kü Woodworth işlevselciliğin bağımsız bir şeklini ifade edip göstermiştir. Woodworth'un psikoloji hakkında söylediklerinin çoğu Chicago okulunun işlev- selci ruhunda vardır fakat o bunlara yeni ve önemli bir bileşen eklemiştir.
Woodsworth'un Hayatı
Woodworth bir araştırmacı, bir öğretmen, bir yazar ve bir editör olarak 60 yıldan fazla bir süre psikoloji ile aktif olarak ilgilenmiştir. Amherst Yük­sekokulundan mezun olduktan sonra, iki yıl bir lisede bilim derslerine gir­di ve ardından, henüz lisansüstü çalışmalarına başlamadan küçük bir kolej­de iki yıl matematik ve fen dersleri verdi. İşte bu dönemde hayatını değiş­tiren iki önemli olay yaşadı. İlk olarak ünlü psikolog G. Stanley Hall'un bir konuşma yapacağını duydu ve ikinci olarak William James'in Psikolojin il­keleri isimli kitabını okudu. Artık bir psikolog olacağını biliyordu.
Harvard'a kaydoldu ve yüksek lisansını da burada yaptı. Doktorasını Cattell'ın gözetimi altında 1899'da Columbia'da yaptı. New York City has­tanelerinde üç yıl fizyoloji dersi verdi ve ardından fizyolog Sir Charles Scott Sherrington ile birlikte İngiltere'de bir yıl geçirdi. 1903 yılında, 1945 yılın­daki emekliliğine dek kalacağı Columbia'ya döndü. 1958 yılında, tam 89 yaşında, Columbia'dan ikinci defa emekli olan Woodworth ilk emekliliğin­den sonra da ders vermeyi sürdürmüştü.
Woodworth'un ilk öğrencilerinden birisi olan Gardner Murphy onu psikoloji dersi veren hocalar içerisinde "en iyi" olarak hatırlamıştır. Murphy Woodworth'ü şu şekilde anlatmıştır: "Sınıfa oldukça bol ve eski bir elbiseyle, asker botlarıyla girer; tahtaya doğru yürür ve ilginç, benzeri ol­mayan bazı sözler sarf ederdi, işte bu sözler defterlerimize doğru akar ve sonraki onlarca yıl boyunca hatırlanırdı" (Murphy, 1963, s. 132).
Woodworth'un yayın listesi fazlasıyla uzundur ve çalışmaları birkaç öğ­renci neslini etkilemiştir. Woodworth'un çalışmaları birkaç dergi makalesin­de ve iki kitapta ortaya konulmuştur, 1918'de Dinamik Psikoloji18 ve 1958'de Davranışın Dinamikleri19. 1911 yılında George Trumbull Ladd'm Fizyolojik Psikoloji'sini20 gözden geçirmiş ve ilk olarak 1921 yılında daha sonra 1947 yı­lına dek beş baskıda görünen giriş niteliğinde bir metin yazmıştı: Psikoloji21. Bu kitabın 25 yıl boyunca diğer psikoloji metinlerinden çok daha fazla sattı­ğı söylenmiştir. Deneysel Psikoloji' yi22 1938 yılında yazdı. Bu kitap 1954 yı­lında Harold Schlosberg tarafından yeniden gözden geçirildi ve alanında bir klasik haline geldi. 1931'de Çağdaş Psikoloji Ekolleri23 isimli kitabını yazdı. Bu kitap 1948 yılında yeniden gözden geçirildi ve 1964'de Mary Sheehan ta­rafından yeniden düzenlendi. Woodworth 1956 yılında Amerikan Psikoloji Demeği'nin ilk Altın Madalya Ödülünü aldı ve "bilimsel psikolojinin kaderi­nin şekillenmesinde eşsiz katkılarda bulunan" ve "psikoloji bilgilerini bütün­leştiren ve düzenleyen" kişi olarak adından söz ettirdi.
Woodworth yaklaşımının gerçekte yeni olmadığını, fakat psikolojinin bir bilim haline gelmesinden önceki günlerde bile "yetenekli" psikologlar tarafından dikkatle izlenen yaklaşımlardan birisi olduğunu iddia etmişti. Woodworth'a göre psikoloji bilgisi uyarıcı ve tepkinin doğasının araştırıl­masıyla -nesnel dış olaylarla- başlamak zorundadır. Fakat eğer psikoloji davranışı açıklama girişimlerinde sadece uyarıcı ve tepki ile ilgilenirse, belki de meselenin en önemli bölümünü -yaşayan organizmayı- kaçırmış olur. Uyarıcı belirli bir tepkinin tek sebebi değildir. Organizma değişken enerji seviyesiyle olduğu kadar, şimdiki ve geçmiş deneyimlerinin etkisi ile de ortaya koyacağı tepkiye karar verir.
Bundan dolayı Woodworth'a göre psikoloji organizmaya uyancı ile tep­ki arasındaki varlık gözüyle bakmalıdır. Psikolojinin çalışma konusu hem bilinç hem de davranış olmalıdır- ki bu düşünce daha sonra hümanistik psikologlar tarafından da öne sürülmüştür (15. Bölüm). Dışsal uyarıcının ve açık tepkinin nesnel davranış gözlemleri yoluyla keşfedilmesi mümkün olabilir fakat organizmanın iç dünyasında olup bitenler sadece içgözlem yo­luyla bilinebilir. Bu yüzden Woodworth içgözlemi faydalı bir psikoloji me­todu olarak kabul etmiş fakat buna ek olarak deney ve gözlemin mümkün olan en fazla kullanımını sağlamıştır.
Woodworth işlevselciği, Dewey ve James'in öğretilerinin bir devamı olarak görünen dinamik psikolojinin içine kattı. "Dinamik" kelimesi 1884 yılı gibi erken bir dönemde Dewey ve James tarafından kullanılmıştı. Dina­mik psikoloji -değişimle ve değişimdeki nedensel faktörlerin yorumuyla il­gilenen psikoloji- motivasyonla ilgiliydi. Hatta Woodworth 1897 yılında bir "motivoloji" geliştirmek istediğinden bahsetmişti.
Woodworth'un sistematik düşüncesinin ilk ifadesi motivasyon konusu­nu içeren bir işlevsel psikoloji türü için bir savunma niteliğindeydi: Dinamik Psikoloji (1918). Woodworth'un düşünceleri ile Chicago işlevselcileri arasın­da benzerlikler olmasına rağmen Woodworth davranışın altında yatan fizyo­lojik olaylar üzerinde önemle durdu. İnsan davranışının nihai sebeplerinden ziyade daha yakın sebepleriyle ilgilenmesine rağmen, Woodworth'un dinamik psikolojisi veya motivolojisi sebep-sonuç ilişkileri hakkındaydı. Psikolojinin amacının insanların neden şu şekilde davrandıklarını ve hissettiklerini belir­lemek olması gerektiğine inanıyordu. Öncelikli meselesi kendisinin dürtüsel güçler adını verdiği insan organizmasını harekete geçiren güçlerdi.
Woodworth davranıştaki nedensel ardışıklığı ele alırken iki tür olay arasında ayrım yaptr mekanizma ve dürtüler. Bir mekanizma herhangi bir görevin nasıl yerine getirileceği ile ilgilenir, fiziksel bir hareketin meka­nik yönleri gibi. Bir dürtü ise görevin niçin yapıldığı ile ilgilenir. Bunun­la birlikte, mekanizmalar ve dürtüler, her ikisi de organizmanın cevapla­rı olduğu için, esasen birbirine benzerler. Mekanizmalar dürtüler haline gelebilir veya tam tersi. 
Şimdi size bir başka çarpıtılmış tarihsel veri örneği verelim. Wood- worth'un genellikle "dürtü" terimini psikolojiye tanıtan ilk kişi olduğu söy­lenir. Oysa Woodworth'un bu terimi yayınlanmış bir yazıda kullanmasından yaklaşık sekiz ay önce John B. Watson bu terimi Amerikan Psikoloji Dergi- si'nde bir makalede (Watson&Morgan, 1917), üstelik de, Woodworth'un da­ha sonra terime atfedeceği anlamda kullanmıştı (Remley, 1980).
Woodworth'un konumu esasen eklektik idi. Ne tek bir sisteme yapış­mak istemişti ne de yeni bir ekol oluşturmak. Bakış açısı karşı çıkmak üze­rine değil, gelişme, detaylandırma ve sentez üzerine oluşmuştu. O her bir düşünce sisteminin en iyi özelliklerini aramıştı.
Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs yayınları, İstanbul, 2007

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.