Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

2013 KPSS A-GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖABT BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr
İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Başvurudan önce adayların sınav ücretini yatırmaları
gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla veya kredi kartı ile sınav ücretini yatırabilirler.
DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak başvuru için
yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra, başvurunun bu kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlanması gerekmektedir. Başvuru
Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:
1. Başvuru merkezinde yapılacak başvurular
a) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS'ye başvurmamış adaylar,
b) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS'ye lisans düzeyinde başvurmamış adaylar,
c) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS'ye lisans düzeyinde başvuran adaylardan bir başvuru
merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar,
d) 2011 veya 2012 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine lisans düzeyinde ve bir başvuru
merkezinde başvuran adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar
(Bu grupların tümü "yeni adaylar" olarak tanımlanmaktadır.) sınavın hangi oturumlarına gireceklerine karar
verdikten sonra sınav ücretini yatıracaklar ve başvurularını bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
Bir başvuru merkezine gidildiğinde sınav ücreti yatırılmış olmalı ve adayın yanında;
§ Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu,
§ Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin aslı veya onaylı sureti (Başvuruda, adayın
diploma veya öğrenim durumunu gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol
edilerek adayın başvurusu alınacak, belge daha sonra adaya geri verilecektir. Bu belgesi yanında
bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. ),
§ Sınava engelli olarak girecek engelli adayların, bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık
kurulu raporlarının onaylı bir örneği ile engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir
dilekçe,
§ Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
bulunmalıdır.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından, Aday Başvuru Formundaki bilgilerle birlikte adayın web kamerayla
alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın; yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu
hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü; bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli
rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafından kimliğini
belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavını
geçersiz sayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan
alacağı 2013-KPSS Aday Başvuru Kayıt Bilgileri belgesini kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu
belgeyi kontrol edecek, bilgiler doğru ise belgeyi imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir.
Adaylar, başvuru bilgilerinin doğruluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya
eksiklikten sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Onaylanmış fotoğraflı belge görevliden alınmalı ve sınavın bütün
aşamalarında gerekli olacağından saklanmalıdır. Belgede yer alan şifre geçici şifredir. Adaylar bu şifreyi en
kısa sürede ÖSYM'nin İnternet adresinden değiştirmelidir. Şifre adayın daha sonraki işlemlerinde de
gerekeceğinden adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları çok
önemlidir.
Başvuruda, 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir.
Aday Başvuru Formları adayda kalacaktır. Sadece ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak sağlık raporu bulunan
(engelli adaylara ait) Aday Başvuru Formları rapor ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.
DİKKAT: ÖSYM'ye ulaştırılması gereken sağlık kurulu raporu vb. belgelerin onaylı bir örneği Başvuru
Merkezlerine verilmeli veya başvuru süresi içinde doğrudan ÖSYM'ye gönderilmelidir. Belgelerin asılları
Başvuru Merkezlerine verilmemeli, ÖSYM'ye gönderilmemelidir. Başvuru Merkezlerince, ekinde sağlık raporu
bulunan Aday Başvuru Formları, bir yazı ile en geç 20 Mayıs 2013 tarihinde ÖSYM'de olacak şekilde
"Kıymetli Paket" olarak kargo ile ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) Sınav Hizmetleri
Daire Başkanlığı 06538 ANKARA adresine ulaştırılmalıdır.
2. İnternet'le bireysel başvurular
2011-2012 yıllarında yapılan KPSS sınavlarından en az birine bir başvuru merkezinden ve lisans düzeyinde
başvuran adaylardan Aday Başvuru Formunun "ÖĞRENİM BİLGİLERİ" alanlarında değişiklik bulunmayanlar
(eski adaylar), başvurularını isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla kendileri yapabileceklerdir. Bu
durumdaki adayların sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM'nin İnternet adresinde "BAŞVURULAR" başlıklı
alana T.C. Kimlik Numaraları ve İnternet erişim şifreleri ile girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda
mevcut bilgilerini kontrol edip gerekli düzeltmeleri yaparak başvurularını tamamlamaları gerekir. Başvuru
işlemi tamamlandıktan sonra adayların, Aday Başvuru Kayıt Bilgileri dökümünü yazıcıdan alıp kontrol etmeleri
ve bu belgeyi saklamaları gerekir.
İnternet'le bireysel başvuru yapacak olan engelli adaylar da bir üniversite veya devlet hastanesinden
aldıkları/alacakları sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde
başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştırmak zorundadır.
Başvuru işlemlerini İnternet üzerinden kendileri yapacak olan adaylardan, başvuru ekranındaki fotoğrafı ile
bugünkü görünümü arasında, tanınmalarını güçleştirecek derecede fark bulunanlar ile İnternet'teki başvuru
ekranında fotoğrafı bulunmayanlar başvurularını mutlaka başvuru merkezlerinden yapacaklardır. Başvuru
işlemi tamamlandıktan sonra adayların fotoğraflarında değişiklik yapma istekleri kabul edilmeyecektir.
3. Postayla başvurular
Başvuruların yapılacağı tarihler arasında, zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma
(eğitim, tedavi vb.), sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi
mümkün olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM'ye
ulaştırmalıdır. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik
bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta
ile başvurusu kabul edilmez. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.
Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2013-KPSS Aday Başvuru Formu
§ Tutukluluk/hükümlülük, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten
resmî bir belge
§ Ağır hasta adayların, başvurma süresince "başvuru merkezine gidemeyecek durumda" olduklarını belirtir
sağlık kurulu raporu
§ Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten
resmî bir belge
§ Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği
§ Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir
fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)
§ Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve
T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
§ Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak başvuru
için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Başvuru Kayıt
Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.