Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Her bilimsel problemin tespiti, başka bir problemi ortaya çıkarır. Fiziksel ve zihinsel olarak bizi rahatsız eden hal’e problem olarak bakılabilir. Problemde iki faktör vardır.

 • Kararsızlık durumu vardır. 2- Bu kararsızlık ile ilgili olarak çözüm olasılıkları ve yolları vardır. Problemin çözümü üzerinde düşünme vardır.

Problem tespit etme araştırmanın en zor aşamasıdır. Problemin ilk önce hissedilmesi, fikir olarak edinilmesi ve son aşamada tanımlanması gerekir.
Bilimsel problemleri belirli ölçütlere göre seçmek gerekmektedir. Genellikle araştırma yapılacak alanda pek çok problem mevcuttur. Problemin nedenini iyi kavramış olmamız gerekir. Ayrıca problemin çözümünde dayanacağımız kaynakları ve ispat yöntemlerine sahip olmamız gerekir. Bunların haricinde problem seçiminin hiçbir bilimsel kıymeti yoktur.
Kriterlere dayalı bir problem seçiminin ardından araştırmacı, toplumdan ve doğadan faydalanarak problem çözmesini de bilmelidir. Bunun yanında problem ve çözümü ile ilgili tüm literatür (Gazete, dergi, TV, makale, vb.)taranmalıdır.
GENEL ÖLÇÜTLER:
Problemin yapısı ve sınırları ile ilgili ölçütlerdir.
  Problemin bilimsel olarak çözülebilir bir problem olması gerekir. Çözülebilirliği kendisinde olan problem olmalıdır.
  Seçilen problemin yeni ve güncel olması gerekir. Söz konusu problemin daha önce ele alınmamış olması gerekir. Özetle çözülmemiş ve orijinal bir problem olmalıdır.
  Problemin çözümüyle bir ihtiyaca cevap vermek zorunluluğu vardır. (Bu konuda hocayla tartışmıştık. Artık günümüzde ekvatoral bir bölgede sırf bilim için bilim yapmanın kalmadığını üzülerek beyan etmişti. Selçuklular dönemi bilimsel felsefi çalışmaların harikuladeliğinden bahsetmişti) Bilimin daha önceki (19yy.) amacı, insanın merakının giderilmesi ve dünyayı anlamasıydı. Bugün ise bütün bilimlerin faydacı olmak zorunda olduklarını görmekteyiz. Dolayısıyla bilim, insanların problemlerini çözmek zorundadır.
  19. Yy.da tabiatı anlama merakından kaynaklanan bilim günümüzde (20yy.) faydacı bir hal almıştır. Artık insan doğayı anlamakla yetinmeyip doğaya hükmetme ve çevresini kendine hizmetkar kılmanın arayışı içindedir. 20.yy. da bütün nimetlerin insanın yararına sunulması gerekmektedir. Bu sakat bakış açısı nedeniyledir ki, günümüzde bilim denilince akla laboratuardan çok füze sistemleri gelmektedir. Yani akla güç gelmektedir.
  Araştırma yapacak olar kişi kendine şu soruyu sormalıdır: Neden bu konuda araştırma yapacağım? Araştırdığımız konu bize fayda sağlamalıdır. Yarar sağlamayan, problem olamaz.
  Problemin seçiminde bilimsel ahlak kurallarına uymak mecburiyetindeyiz. Sonuçlar ne olursa olsun kurallara sadakatten vazgeçemeyiz.
ÖZEL ÖLÇÜTLER:
Araştırıcının sınırlılıklarını dikkate alarak geliştirilen ölçütlerdir. Problemin ortaya koyuluşu sırasında insanlar arası ayrımcılık yapılmaması ve kişilerin mahremiyetine saygı esastır. Araştırmacı kişinin alanında yeterli olması gerekir. Ayrıca problem, araştırmacı kişinin özel ölçütleri de dikkate alınarak çözülmelidir. Araştırmacı, alanda kullanacağı metot ve tekniklere, bunların analizi ve kullanma bilgisine sahip olmalıdır. Problemi de bunlara göre seçmelidir.
Araştırılması gereken konuda evrenin örnekleminin olup olmadığı ve varsa örneklemin alınıp alınamayacağı iyi bilinmelidir. Zaman ve imkanlar, problemin çözümünde kullanılacak araç-gereç, ekonomik durum vb. tüm detaylar hesaplanmalıdır.
Araştırmacı, mutlaka çözmeyi amaçladığı problemle ilgili olmalıdır.
EVRENİN TEMEL NİTELİKLERİ
İçinde yaşadığımız evrende, nesneler, kişiler ve diğer canlılar kendi özellikleriyle ve miktarlarıyla bulunmaktadırlar.
Fenomen : Hakkında bilgi sahibi olmayı amaçladığımız özelliktir.
Evren, bu üç etkileşimin karışımıdır. Bilim, evrende birden fazla unsur arasındaki belirli bir düzen gösteren bir durumu ortaya çıkarmaya çalışır.
Evrende her şey kendi içerisinde orjinaldir. Bilim ise bu orjinalliği inceler.
EVRENDE BİLİMİN HEDEFİ NEDİR?
En az iki değişken arasında düzenli ve kararlı olan ilişkileri tespit etmektir. İlişkilerde etki-tepki meselesinin çözülmesi amaçlanır. Bilimi, ancak bilimi mümkün kılan bir evrende icra edebiliriz. Bilimi mümkün kılan bir evren ise, belirli bir düzeni, kararlılığı, aynılığı ve dengesi olan bir evrendir. Eğer bu özellikler evrende mevcut değil ise bilim de mevcut olamaz. Ölçüm yapılamaz, yapılsa da işe yaramaz.
Problem, kesin, kısa ve öz, açık seçik ortaya konmalıdır. Bu sayede problemin çözülebilirlik derecesi sağlıklı olarak bilinir. Problemi ortaya koyan kişi, tecrübelerine dayanarak çözüm yolları ve bazı öngörüler ortaya koyabilir ki buna da hipotez denir. Bir başka deyişle hipotez, problemin tespit edilip ortaya konmasından sonraki aşama, çözümle ilgili teoriler ortaya koyma işidir. Hipotezin kesinlikle probleme dayandırılması gerekmektedir. Problemin çözümüne yönelik ileri sürülen iddianın geçerlilik ve güvenirliğini ortaya konmalıdır.
Değişken: Farklı değerler alabilen (insan, eşya,nesne) unsurlardır. Bilimsel araştırmalarda temel kavramlardan birisidir.
Bağımsız Değişken: Araştırıcının kontrolü altındaki, etkide bulunulabilen değişkendir. Araştırma problemine göre değiştirilebilmektedir.
Bağımlı Değişken: Bağımsız değişkenin etkilediği değişkendir. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağımlıdır.
Hipotez, bağımlı ve bağımsız değişkeni ifade eder.
Ödülün öğrenme üzerine etkisini araştırdığımızda, ödül, bağımsız değişken, öğrenme ise bağımlı değişkendir.
Araştırmada varsayımları doğru kabul etmek zorundayız. Tıpkı bir binanın temeli gibi varsayım hatalı olura bütün araştırma çöker. Hipotez, deneye tabi tutulur. Eğer hipotez olmazsa doğru bir gözlem yapamayız. Topladığımız veriler hipotezimizin doğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya koyar.
Her hipotez belli bir teoriye dayanmak zorundadır, geçerliliği ve güvenirliği olmalıdır. Hipotezin en önemli özelliği test edilebilir olmasıdır. Ayrıca hipotez araştırmacının tarafsızlığını ortaya koyar.
TEORİDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 •       Teorik bir temele dayanır.
 •       Bilimsel olarak bilinenlerle çelişmemelidir.
 •       Değişkenler arasında bir ilişkiyi tanımlamalıdır.
 •       Sınanabilir olmalıdır. Deneye tabi tutulmalıdır.
 •       Hipotezler açık, anlaşılır, basit ve herkesin aynı anlayacağı bir dille oluşturulmalıdır.
 •       Hipotezler ispatı halinde hipotez olmaktan çıkar.

Araştırmacının amacı özneldir. Araştırmanın amacı nesneldir.
Varsayım: İspatlanmasına gerek duyulmayan ilkelerdir. Varsayımın akılcı ve olgusal olması gerekir.

 • ·         Doğruluğundan şüphe edilmemelidir.
 • ·         İspat imkanı yoktur.
 • ·         Sonuçları doğrudan etkiler.
 • ·         Araştırmanın temelidir.

TANIMLAMALAR
Araştırmada kullanılan terimler, araştırma için özel olarak aldıkları anlamları ortaya koymalıdır.

 • KAVRAMSAL ANLAMDA: Mevcut bir fikri, başka fikirlerle tanımlamaktır.
 • İŞLEVSEL ANLAMDA: Terimlerin kullanılabilir, gözlenebilir, ölçülebilir olma özelliği. Araştırma sürecinde kullandığımız terimlerin, araştırmada yüklendikleri özellikleri işlevsel anlamda uygulamamız gerekir.  Araştırma sürecinde en çok kullanacağımız tanımlar, işlevsel tanımlardır.

YÖNTEM
Verilerin toplanmasında bize yardımcı olan yola, yöntem denir. Araştırmacıyı herhangi bir teknik yönteme götürür. Yöntem ise amaca ulaştırır. Yöntem içinde yapılan faaliyet tekniktir. Araştırma yöntemlerinde çeşitli modeller vardır.

 • SİMGESEL MODELLER: Araştırma içerisindeki veriler belli sembollere çevrilir. Daha çok sayısal verilerin kullanıldığı araştırmalarda kullanılır. Evrende araştırma yapacağımız özelliklerin ait olduğu unsurlarına, evrenin elemanı denir. Sembolik modelde elemanlar sembollerle dile getirilir. Anlamların sembollere çevrilmesi esastır.
 • UYUŞUM MODELLERİ: Bir mimarın önce maketi yapması, daha sonra asıl yapıya geçmesidir. Önce maket yapılır.
 • BENZEŞİM MODELLERİ: Toplumun insanın organik sistemindeki organların işlevleriyle izah edilmesidir.

Araştırmacı, yapacağı araştırmaya göre model belirlemek zorundadır. İki tür araştırma modeli vardır.

 • TARAMA MODELİ: Genel anlamda geçmişte ve şu anda olan olay ve olguları tespit edip açıklamaya çalışan modeldir. Problemin ne olduğunu ortaya koyar. İki türü vardır.
 • Genel Tarama Modeli: Geçmişe dönük ya da tek tek olaylar ele alınarak yapılabilir. Kesit Alma : Kişinin tüm yaşamını değil de, bir dönemin alınıp incelenmesidir. Gelişimsel İnceleme: Uzun süreli bir yaşam döneminin ele alınmasıdır. Uzun süreli izleme teknikleri kullanılır. Örneğin 1980 doğumluların biyolojik, zihinsel gelişimlerinin incelenmesi. Elbette ki araştırmacının böylesi uzun süreli araştırmalara ömrü yetmeyebilir.  Bu nedenle gelişmiş ülkelerde bu tür araştırmalar nesilden nesile devam eder. Genel tarama modeli ile hareket ettiğimizde, geçmişteki veriler ve şu andaki verileri inceleyerek, gelecekte nasıl bir durumun ortaya çıkacağını tahmin etmekteyiz. Projeksiyon.

Tarama modelleri ile yapılan araştırmaların bilimsellikleri konusunda tartışma vardır. Tarama modelinin en sıkıntılı yönü, genelde ikinci ve üçüncü elden verilerdir.
İZLEME: İstatistiki işlemlerin araştırıcı tarafından uygulanmasıdır. Mod, medyan, fr3ekans, ranj gibi değerler bir olay ve olguyu tasvir için etmek kullanılır.
1-      KORELASYON: Ters orantı ya da doğru orantının olmasıdır.
2-      KARŞILAŞTIRMALI İLİŞKİ: İki veya daha fazla değişkenin birbiriyle karşılaştırılmasıdır.
ÖRNEK OLAY: Belli bir tip olayı kendine has ve derinliğine araştırıp incelemektir. Detaylı bir şekilde tüm unsurları ortaya çıkarmak amacıyla araştırılır.
DENEME MODELİ: Araştırmacının kontrolü ve gözlemi altında tüm değişkenlerin denenmesidir.

 •       Olay laboratuarda tekrar tekrar denenir.
 •       Bağımlı ve bağımsız değişken laboratuar ortamında araştırmacının kontrolü altındadır.
 •       Olay somuttur. Araştırmacı tarafından gözlenir.
 •       Sınama düzeneği vardır. Olay yaşatılır ve nende sonuç ilişkisi araştırılır.
 •       Ortam yapay ve kontrol altındadır.
 •       Bağımlı, bağımsız değişken ve kontrol grubu mutlaka vardır.
 •       Bağımsız değişken neden, bağımlı değişken sonuçtur.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.